เลย

เลย

 คําขวัญประจําจังหวัดเลย :           เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
42110 เขาแก้ว เชียงคาน

เลย
42110 จอมศรี เชียงคาน

เลย
42110 เชียงคาน เชียงคาน

เลย
42110 ธาตุ เชียงคาน

เลย
42110 นาซ่าว เชียงคาน

เลย
42110 บุฮม เชียงคาน

เลย
42110 ปากตม เชียงคาน

เลย
42110 หาดทรายขาว เชียงคาน

เลย
42120 กกสะทอน ด่านซ้าย

เลย
42120 โคกงาม ด่านซ้าย

เลย
42120 ด่านซ้าย ด่านซ้าย

เลย
42120 นาดี ด่านซ้าย

เลย
42120 นาหอ ด่านซ้าย

เลย
42120 ปากหมัน ด่านซ้าย

เลย
42120 โป่ง ด่านซ้าย

เลย
42120 โพนสูง ด่านซ้าย

เลย
42120 วังยาว ด่านซ้าย

เลย
42120 อิปุ่ม ด่านซ้าย

เลย
42140 โคกใหญ่ ท่าลี่

เลย
42140 ท่าลี่ ท่าลี่

เลย
42140 น้ำแคม ท่าลี่

เลย
42140 น้ำทูน ท่าลี่

เลย
42140 หนองผือ ท่าลี่

เลย
42140 อาฮี ท่าลี่

เลย
42210 ท่าสวรรค์ นาด้วง

เลย
42210 ท่าสะอาด นาด้วง

เลย
42210 นาด้วง นาด้วง

เลย
42210 นาดอกคำ นาด้วง

เลย
42170 นาพึง นาแห้ว

เลย
42170 นามาลา นาแห้ว

เลย
42170 นาแห้ว นาแห้ว

เลย
42170 แสงภา นาแห้ว

เลย
42170 เหล่ากอหก นาแห้ว

เลย
42150 ชมเจริญ ปากชม

เลย
42150 เชียงกลม ปากชม

เลย
42150 ปากชม ปากชม

เลย
42150 ห้วยบ่อซืน ปากชม

เลย
42150 ห้วยพิชัย ปากชม

เลย
42150 หาดคัมภีร์ ปากชม

เลย
42240 ท่าช้างคล้อง ผาขาว

เลย
42240 โนนปอแดง ผาขาว

เลย
42240 โนนป่าซาง ผาขาว

เลย
42240 บ้านเพิ่ม ผาขาว

เลย
42240 ผาขาว ผาขาว

เลย
42180 ผานกเค้า ภูกระดึง

เลย
42180 ภูกระดึง ภูกระดึง

เลย
42180 ศรีฐาน ภูกระดึง

เลย
42180 ห้วยส้ม ภูกระดึง

เลย
42160 ท่าศาลา ภูเรือ

เลย
42160 ปลาบ่า ภูเรือ

เลย
42160 ร่องจิก ภูเรือ

เลย
42160 ลาดค่าง ภูเรือ

เลย
42160 สานตม ภูเรือ

เลย
42160 หนองบัว ภูเรือ

เลย
42230 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง

เลย
42230 ภูหอ ภูหลวง

เลย
42230 เลยวังไสย์ ภูหลวง

เลย
42230 หนองคัน ภูหลวง

เลย
42230 ห้วยสีเสียด ภูหลวง

เลย
42000 กกดู่ เมืองเลย

เลย
42000 กกทอง เมืองเลย

เลย
42000 กุดป่อง เมืองเลย

เลย
42000 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย

เลย
42000 นาแขม เมืองเลย

เลย
42000 นาดินดำ เมืองเลย

เลย
42000 นาโป่ง เมืองเลย

เลย
42100 นาอ้อ เมืองเลย

เลย
42000 นาอาน เมืองเลย

เลย
42000 น้ำสวย เมืองเลย

เลย
42000 น้ำหมาน เมืองเลย

เลย
42000 เมือง เมืองเลย

เลย
42100 ศรีสองรัก เมืองเลย

เลย
42000 เสี้ยว เมืองเลย

เลย
42130 เขาหลวง วังสะพุง

เลย
42130 โคกขมิ้น วังสะพุง

เลย
42130 ทรายขาว วังสะพุง

เลย
42130 ปากปวน วังสะพุง

เลย
42130 ผาน้อย วังสะพุง

เลย
42130 ผาบิ้ง วังสะพุง

เลย
42130 วังสะพุง วังสะพุง

เลย
42130 ศรีสงคราม วังสะพุง

เลย
42130 หนองงิ้ว วังสะพุง

เลย
42130 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง

เลย
42190 ตาดข่า หนองหิน

เลย
42190 ปวนพุ หนองหิน

เลย
42190 หนองหิน หนองหิน

เลย
42220 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ

เลย
42220 ผาสามยอด เอราวัณ

เลย
42220 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ

เลย
42220 เอราวัณ เอราวัณ

เลย