ยโสธร

ยโสธร

 คําขวัญประจําจังหวัดยโสธร :           เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
35140 กำแมด กุดชุม

ยโสธร
35140 กุดชุม กุดชุม

ยโสธร
35140 คำน้ำสร้าง กุดชุม

ยโสธร
35140 นาโส่ กุดชุม

ยโสธร
35140 โนนเปือย กุดชุม

ยโสธร
35140 โพนงาม กุดชุม

ยโสธร
35140 หนองหมี กุดชุม

ยโสธร
35140 หนองแหน กุดชุม

ยโสธร
35140 ห้วยแก้ง กุดชุม

ยโสธร
35160 กุดน้ำใส ค้อวัง

ยโสธร
35160 ค้อวัง ค้อวัง

ยโสธร
35160 น้ำอ้อม ค้อวัง

ยโสธร
35160 ฟ้าห่วน ค้อวัง

ยโสธร
35110 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 นาแก คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 นาคำ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 โพนทัน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ย่อ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 สงเปือย คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35170 ดงมะไฟ ทรายมูล

ยโสธร
35170 ดู่ลาด ทรายมูล

ยโสธร
35170 ทรายมูล ทรายมูล

ยโสธร
35170 นาเวียง ทรายมูล

ยโสธร
35170 ไผ่ ทรายมูล

ยโสธร
35120 คำเตย ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 คำไผ่ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 ไทยเจริญ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 น้ำคำ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 ส้มผ่อ ไทยเจริญ

ยโสธร
35150 กระจาย ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 โคกนาโก ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 ศรีฐาน ป่าติ้ว

ยโสธร
35130 คูเมือง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 โนนทราย มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 บากเรือ มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 บึงแก มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ผือฮี มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 พระเสาร์ มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ม่วง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 สงยาง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 หัวเมือง มหาชนะชัย

ยโสธร
35000 ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ขุมเงิน เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 เขื่องคำ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ค้อเหนือ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 เดิด เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ตาดทอง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 นาสะไมย์ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ในเมือง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 สำราญ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 สิงห์ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองคู เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองเป็ด เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองเรือ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองหิน เมืองยโสธร

ยโสธร
35120 กุดเชียงหมี เลิงนกทา

ยโสธร
35120 กุดแห่ เลิงนกทา

ยโสธร
35120 โคกสำราญ เลิงนกทา

ยโสธร
35120 บุ่งค้า เลิงนกทา

ยโสธร
35120 ศรีแก้ว เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สร้างมิ่ง เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สวาท เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สามแยก เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สามัคคี เลิงนกทา

ยโสธร
35120 ห้องแซง เลิงนกทา

ยโสธร