สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี :           เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
84160 กรูด กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 กะแดะ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 คลองสระ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84340 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84290 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84160 พลายวาส กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี
84360 เกาะเต่า เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84280 เกาะพะงัน เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84280 บ้านใต้ เกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี
84140 ตลิ่งงาม เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84320 บ่อผุด เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84310 มะเร็ต เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84330 แม่น้ำ เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84140 ลิปะน้อย เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84140 หน้าเมือง เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี
84180 กะเปา คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 น้ำหัก คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84180 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี
84260 เขาตอก เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 เคียนซา เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 บ้านเสด็จ เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84210 พ่วงพรมคร เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84260 อรัญคามวารี เคียนซา

สุราษฎร์ธานี
84350 คลองน้อย ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 ชัยบุรี ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 ไทรทอง ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84350 สองแพรก ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี
84110 ตลาดไชยา ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ตะกรบ ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ทุ่ง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ปากหมาก ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 ป่าเว ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 พุมเรียง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 โมถ่าย ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 เลม็ด ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84110 เวียง ไชยา

สุราษฎร์ธานี
84160 ชลคราม ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84220 ไชยคราม ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84220 ดอนสัก ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84340 ปากแพรก ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี
84150 เขาถ่าน ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 คลองไทร ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าเคย ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ท่าฉาง ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 ปากฉลุย ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84150 เสวียด ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี
84170 คลองพา ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 คันธุลี ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 ท่าชนะ ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 ประสงค์ ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 วัง ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84170 สมอทอง ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี
84230 เขาพัง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 เขาวง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 พรุไทย บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84230 พะแสง บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี
84240 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 ท่าเรือ บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 นาใต้ บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84240 บ้านนา บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี
84120 คลองปราบ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84270 ควนศรี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84240 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ท่าชี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตา บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 นาสาร บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 น้ำพุ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84270 พรุพี บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84120 ลำพูน บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี
84250 คลองชะอุ่น พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 คลองศก พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 ต้นยวน พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พนม พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พลูเถื่อน พนม

สุราษฎร์ธานี
84250 พังกาญจน์ พนม

สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรขึง พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 ไทรโสภา พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 บางสวรรค์ พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สาคู พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สินเจริญ พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 สินปุน พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84210 อิปัน พระแสง

สุราษฎร์ธานี
84130 กรูด พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 เขาหัวควาย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ตะปาน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าข้าม พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าโรงช้าง พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ท่าสะท้อน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 น้ำรอบ พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางงอน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางเดือน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 บางมะเดื่อ พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 พุนพิน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 มะลวน พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ลีเล็ด พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 ศรีวิชัย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 หนองไทร พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84130 หัวเตย พุนพิน

สุราษฎร์ธานี
84100 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84000 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกใต้ วิภาวดี

สุราษฎร์ธานี
84180 ตะกุกเหนือ วิภาวดี

สุราษฎร์ธานี
84190 เขานิพันธ์ เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 คลองฉนวน เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 ทุ่งหลวง เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 บ้านส้อง เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี
84190 เวียงสระ เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

สตูล

สตูล

 คําขวัญประจําจังหวัดสตูล :           สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
91130 ควนกาหลง ควนกาหลง

สตูล
91130 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง

สตูล
91130 อุไดเจริญ ควนกาหลง

สตูล
91160 ควนโดน ควนโดน

สตูล
91160 ควนสตอ ควนโดน

สตูล
91160 ย่านซื่อ ควนโดน

สตูล
91160 วังประจัน ควนโดน

สตูล
91150 ท่าแพ ท่าแพ

สตูล
91150 ท่าเรือ ท่าแพ

สตูล
91150 แป-ระ ท่าแพ

สตูล
91150 สาคร ท่าแพ

สตูล
91120 ขอนคลาน ทุ่งหว้า

สตูล
91120 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า

สตูล
91120 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า

สตูล
91120 นาทอน ทุ่งหว้า

สตูล
91120 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า

สตูล
91130 นิคมพัฒนา มะนัง

สตูล
91130 ปาล์มพัฒนา มะนัง

สตูล
91140 เกตรี เมืองสตูล

สตูล
91000 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล

สตูล
91110 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล

สตูล
91000 คลองขุด เมืองสตูล

สตูล
91000 ควนขัน เมืองสตูล

สตูล
91140 ควนโพธิ์ เมืองสตูล

สตูล
91000 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล

สตูล
91140 ฉลุง เมืองสตูล

สตูล
91000 ตันหยงโป เมืองสตูล

สตูล
91000 ตำมะลัง เมืองสตูล

สตูล
91140 บ้านควน เมืองสตูล

สตูล
91000 ปูยู เมืองสตูล

สตูล
91000 พิมาน เมืองสตูล

สตูล
91110 กำแพง ละงู

สตูล
91110 เขาขาว ละงู

สตูล
91110 น้ำผุด ละงู

สตูล
91110 ปากน้ำ ละงู

สตูล
91110 ละงู ละงู

สตูล
91110 แหลมสน ละงู

สตูล

สงขลา

สงขลา

 คําขวัญประจําจังหวัดสงขลา :           นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
90270 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 เชิงแส กระแสสินธุ์

สงขลา
90270 โรง กระแสสินธุ์

สงขลา
90110 คลองหลา คลองหอยโข่ง

สงขลา
90230 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง

สงขลา
90230 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง

สงขลา
90220 ควนโส ควนเนียง

สงขลา
90220 บางเหรียง ควนเนียง

สงขลา
90220 รัตภูมิ ควนเนียง

สงขลา
90220 ห้วยลึก ควนเนียง

สงขลา
90130 ขุนตัดหวาย จะนะ

สงขลา
90130 คลองเปียะ จะนะ

สงขลา
90130 คู จะนะ

สงขลา
90130 แค จะนะ

สงขลา
90130 จะโหนง จะนะ

สงขลา
90130 ตลิ่งชัน จะนะ

สงขลา
90130 ท่าหมอไทร จะนะ

สงขลา
90130 นาทับ จะนะ

สงขลา
90130 นาหว้า จะนะ

สงขลา
90130 น้ำขาว จะนะ

สงขลา
90130 บ้านนา จะนะ

สงขลา
90130 ป่าชิง จะนะ

สงขลา
90130 สะกอม จะนะ

สงขลา
90130 สะพานไม้แก่น จะนะ

สงขลา
90150 เกาะสะบ้า เทพา

สงขลา
90150 ท่าม่วง เทพา

สงขลา
90260 ท่าม่วง เทพา

สงขลา
90150 เทพา เทพา

สงขลา
90150 ปากบาง เทพา

สงขลา
90260 ลำไพล เทพา

สงขลา
90260 วังใหญ่ เทพา

สงขลา
90150 สะกอม เทพา

สงขลา
90160 คลองกวาง นาทวี

สงขลา
90160 คลองทราย นาทวี

สงขลา
90160 ฉาง นาทวี

สงขลา
90160 ทับช้าง นาทวี

สงขลา
90160 ท่าประดู่ นาทวี

สงขลา
90160 นาทวี นาทวี

สงขลา
90160 นาหมอศรี นาทวี

สงขลา
90160 ประกอบ นาทวี

สงขลา
90160 ปลักหนู นาทวี

สงขลา
90160 สะท้อน นาทวี

สงขลา
90310 คลองหรัง นาหม่อม

สงขลา
90310 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม

สงขลา
90310 นาหม่อม นาหม่อม

สงขลา
90310 พิจิตร นาหม่อม

สงขลา
90110 ท่าช้าง บางกล่ำ

สงขลา
90110 บางกล่ำ บางกล่ำ

สงขลา
90110 บ้านหาร บางกล่ำ

สงขลา
90110 แม่ทอม บางกล่ำ

สงขลา
90000 เกาะแต้ว เมืองสงขลา

สงขลา
90100 เกาะยอ เมืองสงขลา

สงขลา
90000 เขารูปช้าง เมืองสงขลา

สงขลา
90000 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา

สงขลา
90000 บ่อยาง เมืองสงขลา

สงขลา
90100 พะวง เมืองสงขลา

สงขลา
90140 คลองแดน ระโนด

สงขลา
90140 แดนสงวน ระโนด

สงขลา
90140 ตะเครียะ ระโนด

สงขลา
90140 ท่าบอน ระโนด

สงขลา
90140 บ่อตรุ ระโนด

สงขลา
90140 บ้านขาว ระโนด

สงขลา
90140 บ้านใหม่ ระโนด

สงขลา
90140 ปากแตระ ระโนด

สงขลา
90140 พังยาง ระโนด

สงขลา
90140 ระโนด ระโนด

สงขลา
90140 ระวะ ระโนด

สงขลา
90140 วัดสน ระโนด

สงขลา
90180 กำแพงเพชร รัตภูมิ

สงขลา
90180 เขาพระ รัตภูมิ

สงขลา
90180 ควนรู รัตภูมิ

สงขลา
90220 ควนรู รัตภูมิ

สงขลา
90180 คูหาใต้ รัตภูมิ

สงขลา
90180 ท่าชะมวง รัตภูมิ

สงขลา
90190 กระดังงา สทิงพระ

สงขลา
90190 คลองรี สทิงพระ

สงขลา
90190 คูขุด สทิงพระ

สงขลา
90190 จะทิ้งพระ สทิงพระ

สงขลา
90190 ชุมพล สทิงพระ

สงขลา
90190 ดีหลวง สทิงพระ

สงขลา
90190 ท่าหิน สทิงพระ

สงขลา
90190 บ่อดาน สทิงพระ

สงขลา
90190 บ่อแดง สทิงพระ

สงขลา
90190 วัดจันทร์ สทิงพระ

สงขลา
90190 สนามชัย สทิงพระ

สงขลา
90170 เขามีเกียรติ สะเดา

สงขลา
90170 ท่าโพธิ์ สะเดา

สงขลา
90240 ทุ่งหมอ สะเดา

สงขลา
90120 ปริก สะเดา

สงขลา
90240 ปาดังเบซาร์ สะเดา

สงขลา
90170 พังลา สะเดา

สงขลา
90120 สะเดา สะเดา

สงขลา
90120 สำนักขาม สะเดา

สงขลา
90320 สำนักขาม สะเดา

สงขลา
90120 สำนักแต้ว สะเดา

สงขลา
90210 เขาแดง สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 คูหา สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 จะแหน สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 ธารคีรี สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 บ้านโหนด สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 บาโหย สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 เปียน สะบ้าย้อย

สงขลา
90210 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย

สงขลา
90330 ชะแล้ สิงหนคร

สงขลา
90280 ชิงโค สิงหนคร

สงขลา
90280 ทำนบ สิงหนคร

สงขลา
90330 บางเขียด สิงหนคร

สงขลา
90330 ปากรอ สิงหนคร

สงขลา
90330 ป่าขาด สิงหนคร

สงขลา
90330 ม่วงงาม สิงหนคร

สงขลา
90330 รำแดง สิงหนคร

สงขลา
90330 วัดขนุน สิงหนคร

สงขลา
90280 สทิงหม้อ สิงหนคร

สงขลา
90280 หัวเขา สิงหนคร

สงขลา
90110 คลองแห หาดใหญ่

สงขลา
90110 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่

สงขลา
90110 ควนลัง หาดใหญ่

สงขลา
90110 คอหงส์ หาดใหญ่

สงขลา
90110 คูเต่า หาดใหญ่

สงขลา
90110 ฉลุง หาดใหญ่

สงขลา
90110 ท่าข้าม หาดใหญ่

สงขลา
90110 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่

สงขลา
90110 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่

สงขลา
90110 น้ำน้อย หาดใหญ่

สงขลา
90250 บ้านพรุ หาดใหญ่

สงขลา
90230 พะตง หาดใหญ่

สงขลา
90110 หาดใหญ่ หาดใหญ่

สงขลา

ระนอง

ระนอง

 คําขวัญประจําจังหวัดระยอง :           ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
85110 จ.ป.ร. กระบุรี

ระนอง
85110 น้ำจืด กระบุรี

ระนอง
85110 น้ำจืดน้อย กระบุรี

ระนอง
85110 บางใหญ่ กระบุรี

ระนอง
85110 ปากจั่น กระบุรี

ระนอง
85110 มะมุ กระบุรี

ระนอง
85110 ลำเลียง กระบุรี

ระนอง
85120 กะเปอร์ กะเปอร์

ระนอง
85120 เชี่ยวเหลียง กะเปอร์

ระนอง
85120 บางหิน กะเปอร์

ระนอง
85120 บ้านนา กะเปอร์

ระนอง
85120 ม่วงกลวง กะเปอร์

ระนอง
85000 เกาะพยาม เมืองระนอง

ระนอง
85000 เขานิเวศน์ เมืองระนอง

ระนอง
85130 ทรายแดง เมืองระนอง

ระนอง
85000 บางนอน เมืองระนอง

ระนอง
85000 บางริ้น เมืองระนอง

ระนอง
85000 ปากน้ำ เมืองระนอง

ระนอง
85000 ราชกรูด เมืองระนอง

ระนอง
85000 หงาว เมืองระนอง

ระนอง
85000 หาดส้มแป้น เมืองระนอง

ระนอง
85130 ในวงใต้ ละอุ่น

ระนอง
85130 ในวงเหนือ ละอุ่น

ระนอง
85130 บางแก้ว ละอุ่น

ระนอง
85130 บางพระใต้ ละอุ่น

ระนอง
85130 บางพระเหนือ ละอุ่น

ระนอง
85130 ละอุ่นใต้ ละอุ่น

ระนอง
85130 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น

ระนอง
85120 กำพวน สุขสำราญ

ระนอง
85120 นาคา สุขสำราญ

ระนอง

ยะลา

ยะลา

 คําขวัญประจําจังหวัดยะลา :           ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
95000 กรงปินัง กรงปินัง

ยะลา
95000 ปุโรง กรงปินัง

ยะลา
95000 สะเอะ กรงปินัง

ยะลา
95000 ห้วยกระทิง กรงปินัง

ยะลา
95120 กาบัง กาบัง

ยะลา
95120 บาละ กาบัง

ยะลา
95150 คีรีเขต ธารโต

ยะลา
95150 ธารโต ธารโต

ยะลา
95150 บ้านแหร ธารโต

ยะลา
95130 แม่หวาด ธารโต

ยะลา
95170 แม่หวาด ธารโต

ยะลา
95130 เขื่อนบางลาง บันนังสตา

ยะลา
95130 ตลิ่งชัน บันนังสตา

ยะลา
95130 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา

ยะลา
95130 ถ้ำทะลุ บันนังสตา

ยะลา
95130 บันนังสตา บันนังสตา

ยะลา
95130 บาเจาะ บันนังสตา

ยะลา
95110 ตาเนาะแมเราะ เบตง

ยะลา
95110 ธารน้ำทิพย์ เบตง

ยะลา
95110 เบตง เบตง

ยะลา
95110 ยะรม เบตง

ยะลา
95110 อัยเยอร์เวง เบตง

ยะลา
95000 ตาเซะ เมืองยะลา

ยะลา
95000 ท่าสาป เมืองยะลา

ยะลา
95000 บันนังสาเรง เมืองยะลา

ยะลา
95000 บุดี เมืองยะลา

ยะลา
95000 เปาะเส้ง เมืองยะลา

ยะลา
95160 พร่อน เมืองยะลา

ยะลา
95000 ยะลา เมืองยะลา

ยะลา
95000 ยุโป เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลำพะยา เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลำใหม่ เมืองยะลา

ยะลา
95160 ลิดล เมืองยะลา

ยะลา
95000 สะเตง เมืองยะลา

ยะลา
95000 สะเตงนอก เมืองยะลา

ยะลา
95000 หน้าถ้ำ เมืองยะลา

ยะลา
95120 กาตอง ยะหา

ยะลา
95120 ตาชี ยะหา

ยะลา
95120 บาโงยซิแน ยะหา

ยะลา
95120 บาโร๊ะ ยะหา

ยะลา
95120 ปะแต ยะหา

ยะลา
95120 ยะหา ยะหา

ยะลา
95120 ละแอ ยะหา

ยะลา
95140 กอตอตือร๊ะ รามัน

ยะลา
95140 กายูบอเกาะ รามัน

ยะลา
95140 กาลอ รามัน

ยะลา
95140 กาลูปัง รามัน

ยะลา
95140 เกะรอ รามัน

ยะลา
95140 โกตาบารู รามัน

ยะลา
95140 จะกว๊ะ รามัน

ยะลา
95140 ตะโล๊ะหะลอ รามัน

ยะลา
95140 ท่าธง รามัน

ยะลา
95140 เนินงาม รามัน

ยะลา
95140 บาโงย รามัน

ยะลา
95140 บาลอ รามัน

ยะลา
95140 บือมัง รามัน

ยะลา
95140 ยะต๊ะ รามัน

ยะลา
95140 วังพญา รามัน

ยะลา
95140 อาซ่อง รามัน

ยะลา

ภูเก็ต

ภูเก็ต

 คําขวัญประจําจังหวัดภูเก็ต :           ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
83150 กมลา กะทู้

ภูเก็ต
83120 กะทู้ กะทู้

ภูเก็ต
83150 ป่าตอง กะทู้

ภูเก็ต
83110 เชิงทะเล ถลาง

ภูเก็ต
83110 เทพกระษัตรี ถลาง

ภูเก็ต
83110 ป่าคลอก ถลาง

ภูเก็ต
83110 ไม้ขาว ถลาง

ภูเก็ต
83110 ศรีสุนทร ถลาง

ภูเก็ต
83110 สาคู ถลาง

ภูเก็ต
83100 กะรน เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83130 ฉลอง เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 รัษฎา เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83130 ราไวย์ เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต
83000 วิชิต เมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

พัทลุง

พัทลุง

 คําขวัญประจําจังหวัดพัทลุง :           เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
93180 กงหรา กงหรา

พัทลุง
93180 คลองเฉลิม กงหรา

พัทลุง
93180 คลองทรายขาว กงหรา

พัทลุง
93000 ชะรัด กงหรา

พัทลุง
93000 สมหวัง กงหรา

พัทลุง
93130 เขาชัยสน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 ควนขนุน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 โคกม่วง เขาชัยสน

พัทลุง
93130 จองถนน เขาชัยสน

พัทลุง
93130 หานโพธิ์ เขาชัยสน

พัทลุง
93110 ควนขนุน ควนขนุน

พัทลุง
93110 ชะมวง ควนขนุน

พัทลุง
93110 ดอนทราย ควนขนุน

พัทลุง
93110 โตนดด้วน ควนขนุน

พัทลุง
93150 ทะเลน้อย ควนขนุน

พัทลุง
93110 นาขยาด ควนขนุน

พัทลุง
93110 ปันแต ควนขนุน

พัทลุง
93110 พนมวังก์ ควนขนุน

พัทลุง
93150 พนางตุง ควนขนุน

พัทลุง
93110 แพรกหา ควนขนุน

พัทลุง
93150 มะกอกเหนือ ควนขนุน

พัทลุง
93110 แหลมโตนด ควนขนุน

พัทลุง
93160 คลองใหญ่ ตะโหมด

พัทลุง
93160 ตะโหมด ตะโหมด

พัทลุง
93160 แม่ขรี ตะโหมด

พัทลุง
93140 โคกสัก บางแก้ว

พัทลุง
93160 โคกสัก บางแก้ว

พัทลุง
93140 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว

พัทลุง
93140 นาปะขอ บางแก้ว

พัทลุง
93120 เกาะนางคำ ปากพะยูน

พัทลุง
93120 เกาะหมาก ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ดอนทราย ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ดอนประดู่ ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ปากพะยูน ปากพะยูน

พัทลุง
93120 ฝาละมี ปากพะยูน

พัทลุง
93120 หารเทา ปากพะยูน

พัทลุง
93170 โคกทราย ป่าบอน

พัทลุง
93170 ทุ่งนารี ป่าบอน

พัทลุง
93170 ป่าบอน ป่าบอน

พัทลุง
93170 วังใหม่ ป่าบอน

พัทลุง
93170 หนองธง ป่าบอน

พัทลุง
93110 เกาะเต่า ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 บ้านพร้าว ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 ป่าพะยอม ป่าพะยอม

พัทลุง
93110 ลานข่อย ป่าพะยอม

พัทลุง
93000 เขาเจียก เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 โคกชะงาย เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ชัยบุรี เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ตำนาน เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ท่าแค เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 นาท่อม เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 นาโหนด เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 พญาขัน เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ร่มเมือง เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ลำปำ เมืองพัทลุง

พัทลุง
93000 ชุมพล ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 บ้านนา ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์

พัทลุง
93000 อ่างทอง ศรีนครินทร์

พัทลุง
93190 เขาปู่ ศรีบรรพต

พัทลุง
93190 เขาย่า ศรีบรรพต

พัทลุง
93190 ตะแพน ศรีบรรพต

พัทลุง

พังงา

พังงา

 คําขวัญประจําจังหวัดพังงา :           แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
82170 กะปง กะปง

พังงา
82170 ท่านา กะปง

พังงา
82170 รมณีย์ กะปง

พังงา
82170 เหมาะ กะปง

พังงา
82170 เหล กะปง

พังงา
82160 เกาะยาวน้อย เกาะยาว

พังงา
82160 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว

พังงา
83000 พรุใน เกาะยาว

พังงา
82150 เกาะพระทอง คุระบุรี

พังงา
82150 คุระ คุระบุรี

พังงา
82150 บางวัน คุระบุรี

พังงา
82150 แม่นางขาว คุระบุรี

พังงา
82130 กระโสม ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 กะไหล ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82140 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82140 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82190 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า

พังงา
82190 คึกคัก ตะกั่วป่า

พังงา
82110 โคกเคียน ตะกั่วป่า

พังงา
82110 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า

พังงา
82110 ตำตัว ตะกั่วป่า

พังงา
82110 บางไทร ตะกั่วป่า

พังงา
82110 บางนายสี ตะกั่วป่า

พังงา
82180 โคกเจริญ ทับปุด

พังงา
82180 ถ้ำทองหลาง ทับปุด

พังงา
82180 ทับปุด ทับปุด

พังงา
82180 บ่อแสน ทับปุด

พังงา
82180 บางเหรียง ทับปุด

พังงา
82180 มะรุ่ย ทับปุด

พังงา
82120 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง

พังงา
82120 นาเตย ท้ายเหมือง

พังงา
82120 บางทอง ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ลำแก่น ท้ายเหมือง

พังงา
82210 ลำแก่น ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ลำภี ท้ายเหมือง

พังงา
82000 เกาะปันหยี เมืองพังงา

พังงา
82000 ตากแดด เมืองพังงา

พังงา
82000 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา

พังงา
82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา

พังงา
82000 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา

พังงา
82000 นบปริง เมืองพังงา

พังงา
82000 บางเตย เมืองพังงา

พังงา
82000 ป่ากอ เมืองพังงา

พังงา
82000 สองแพรก เมืองพังงา

พังงา

ปัตตานี

ปัตตานี

 คําขวัญประจําจังหวัดปัตตานี :           เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
94230 กะรุบี กะพ้อ

ปัตตานี
94230 ตะโละดือรามัน กะพ้อ

ปัตตานี
94230 ปล่องหอย กะพ้อ

ปัตตานี
94180 ควนโนรี โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ช้างให้ตก โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ทรายขาว โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ท่าเรือ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 ทุ่งพลา โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 นาเกตุ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 นาประดู่ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 บางโกระ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94180 ปากล่อ โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 ป่าบอน โคกโพธิ์

ปัตตานี
94120 มะกรูด โคกโพธิ์

ปัตตานี
94140 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 น้ำดำ ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 ปากู ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94140 พิเทน ทุ่งยางแดง

ปัตตานี
94190 ควน ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 คอกกระบือ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ดอน ปะนาเระ

ปัตตานี
94190 ดอน ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ท่าข้าม ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ท่าน้ำ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านกลาง ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านนอก ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 ปะนาเระ ปะนาเระ

ปัตตานี
94130 พ่อมิ่ง ปะนาเระ

ปัตตานี
94140 กระเสาะ มายอ

ปัตตานี
94140 กระหวะ มายอ

ปัตตานี
94190 กระหวะ มายอ

ปัตตานี
94140 เกาะจัน มายอ

ปัตตานี
94140 ตรัง มายอ

ปัตตานี
94140 ถนน มายอ

ปัตตานี
94140 ปะโด มายอ

ปัตตานี
94140 ปานัน มายอ

ปัตตานี
94140 มายอ มายอ

ปัตตานี
94190 ลางา มายอ

ปัตตานี
94140 ลุโบะยิไร มายอ

ปัตตานี
94140 สะกำ มายอ

ปัตตานี
94140 สาคอใต้ มายอ

ปัตตานี
94140 สาคอบน มายอ

ปัตตานี
94000 กะมิยอ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 คลองมานิง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 จะบังติกอ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บานา เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บาราโหม เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 ปุยุด เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 รูสะมิแล เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 สะบารัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94000 อาเนาะรู เมืองปัตตานี

ปัตตานี
94180 ป่าไร่ แม่ลาน

ปัตตานี
94180 ม่วงเตี้ย แม่ลาน

ปัตตานี
94180 แม่ลาน แม่ลาน

ปัตตานี
94220 ดอนทราย ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ไทรทอง ไม้แก่น

ปัตตานี
94220 ไม้แก่น ไม้แก่น

ปัตตานี
94160 กระโด ยะรัง

ปัตตานี
94160 กอลำ ยะรัง

ปัตตานี
94160 เขาตูม ยะรัง

ปัตตานี
94160 คลองใหม่ ยะรัง

ปัตตานี
94160 ประจัน ยะรัง

ปัตตานี
94160 ปิตูมุดี ยะรัง

ปัตตานี
94160 เมาะมาวี ยะรัง

ปัตตานี
94160 ยะรัง ยะรัง

ปัตตานี
94160 ระแว้ง ยะรัง

ปัตตานี
94160 วัด ยะรัง

ปัตตานี
94160 สะดาวา ยะรัง

ปัตตานี
94160 สะนอ ยะรัง

ปัตตานี
94150 จะรัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตอหลัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตะโละ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94190 ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตาแกะ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 บางปู ยะหริ่ง

ปัตตานี
94190 บาโลย ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ปิยามุมัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ปุลากง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 มะนังยง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ยามู ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 ราตาปันยัง ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 สาบัน ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 หนองแรต ยะหริ่ง

ปัตตานี
94150 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง

ปัตตานี
94110 กะดุนง สายบุรี

ปัตตานี
94110 ตะบิ้ง สายบุรี

ปัตตานี
94110 ตะลุบัน สายบุรี

ปัตตานี
94110 เตราะบอน สายบุรี

ปัตตานี
94190 ทุ่งคล้า สายบุรี

ปัตตานี
94110 บางเก่า สายบุรี

ปัตตานี
94110 บือเระ สายบุรี

ปัตตานี
94110 ปะเสยะวอ สายบุรี

ปัตตานี
94110 แป้น สายบุรี

ปัตตานี
94110 มะนังดาลำ สายบุรี

ปัตตานี
94110 ละหาร สายบุรี

ปัตตานี
94170 เกาะเปาะ หนองจิก

ปัตตานี
94170 คอลอตันหยง หนองจิก

ปัตตานี
94170 ดอนรัก หนองจิก

ปัตตานี
94170 ดาโต๊ะ หนองจิก

ปัตตานี
94170 ตุยง หนองจิก

ปัตตานี
94170 ท่ากำชำ หนองจิก

ปัตตานี
94170 บ่อทอง หนองจิก

ปัตตานี
94170 บางเขา หนองจิก

ปัตตานี
94170 บางตาวา หนองจิก

ปัตตานี
94170 ปุโละปุโย หนองจิก

ปัตตานี
94170 ยาบี หนองจิก

ปัตตานี
94170 ลิปะสะโง หนองจิก

ปัตตานี

นราธิวาส

นราธิวาส

 คําขวัญประจําจังหวัดนราธิวาส :           ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
96220 จะแนะ จะแนะ

นราธิวาส
96220 ช้างเผือก จะแนะ

นราธิวาส
96220 ดุซงญอ จะแนะ

นราธิวาส
96220 ผดุงมาตร จะแนะ

นราธิวาส
96130 จวบ เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96130 บูกิต เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96130 มะรือโบออก เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96110 เกาะสะท้อน ตากใบ

นราธิวาส
96110 โฆษิต ตากใบ

นราธิวาส
96110 เจ๊ะเห ตากใบ

นราธิวาส
96110 นานาค ตากใบ

นราธิวาส
96110 บางขุนทอง ตากใบ

นราธิวาส
96110 พร่อน ตากใบ

นราธิวาส
96110 ไพรวัน ตากใบ

นราธิวาส
96110 ศาลาใหม่ ตากใบ

นราธิวาส
96170 กาเยาะมาตี บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเจาะ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเระใต้ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเระเหนือ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 ลุโบะสาวอ บาเจาะ

นราธิวาส
96000 กะลุวอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 บางนาค เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 บางปอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 ลำภู เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96180 จอเบาะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ตะปอเยาะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ยี่งอ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ละหาร ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ลุโบะบายะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ลุโบะบือซา ยี่งอ

นราธิวาส
96130 กาลิซา ระแงะ

นราธิวาส
96130 เฉลิม ระแงะ

นราธิวาส
96130 ตันหยงมัส ระแงะ

นราธิวาส
96130 ตันหยงลิมอ ระแงะ

นราธิวาส
96220 บองอ ระแงะ

นราธิวาส
96130 บาโงสะโต ระแงะ

นราธิวาส
96130 มะรือโบตก ระแงะ

นราธิวาส
96150 โคกสะตอ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 บาตง รือเสาะ

นราธิวาส
96150 รือเสาะ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 รือเสาะออก รือเสาะ

นราธิวาส
96150 เรียง รือเสาะ

นราธิวาส
96150 ลาโละ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สามัคคี รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สาวอ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สุวารี รือเสาะ

นราธิวาส
96160 กายูคละ แว้ง

นราธิวาส
96160 ฆอเลาะ แว้ง

นราธิวาส
96160 แม่ดง แว้ง

นราธิวาส
96160 โละจูด แว้ง

นราธิวาส
96160 แว้ง แว้ง

นราธิวาส
96160 เอราวัณ แว้ง

นราธิวาส
96210 กาหลง ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 เชิงคีรี ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ซากอ ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ตะมะยูง ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ศรีบรรพต ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ศรีสาคร ศรีสาคร

นราธิวาส
96190 เกียร์ สุคิริน

นราธิวาส
96190 ภูเขาทอง สุคิริน

นราธิวาส
96190 มาโมง สุคิริน

นราธิวาส
96190 ร่มไทร สุคิริน

นราธิวาส
96190 สุคิริน สุคิริน

นราธิวาส
96120 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 ปูโยะ สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 มูโนะ สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96140 กาวะ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 ปะลุรู สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 ริโก๋ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 สากอ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 สุไหงปาดี สุไหงปาดี

นราธิวาส