ยโสธร

ยโสธร

 คําขวัญประจําจังหวัดยโสธร :           เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
35140 กำแมด กุดชุม

ยโสธร
35140 กุดชุม กุดชุม

ยโสธร
35140 คำน้ำสร้าง กุดชุม

ยโสธร
35140 นาโส่ กุดชุม

ยโสธร
35140 โนนเปือย กุดชุม

ยโสธร
35140 โพนงาม กุดชุม

ยโสธร
35140 หนองหมี กุดชุม

ยโสธร
35140 หนองแหน กุดชุม

ยโสธร
35140 ห้วยแก้ง กุดชุม

ยโสธร
35160 กุดน้ำใส ค้อวัง

ยโสธร
35160 ค้อวัง ค้อวัง

ยโสธร
35160 น้ำอ้อม ค้อวัง

ยโสธร
35160 ฟ้าห่วน ค้อวัง

ยโสธร
35110 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 นาแก คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35180 นาคำ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 โพนทัน คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ย่อ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 สงเปือย คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35110 เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร
35170 ดงมะไฟ ทรายมูล

ยโสธร
35170 ดู่ลาด ทรายมูล

ยโสธร
35170 ทรายมูล ทรายมูล

ยโสธร
35170 นาเวียง ทรายมูล

ยโสธร
35170 ไผ่ ทรายมูล

ยโสธร
35120 คำเตย ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 คำไผ่ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 ไทยเจริญ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 น้ำคำ ไทยเจริญ

ยโสธร
35120 ส้มผ่อ ไทยเจริญ

ยโสธร
35150 กระจาย ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 โคกนาโก ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว

ยโสธร
35150 ศรีฐาน ป่าติ้ว

ยโสธร
35130 คูเมือง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 โนนทราย มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 บากเรือ มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 บึงแก มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ผือฮี มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 พระเสาร์ มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 ม่วง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 สงยาง มหาชนะชัย

ยโสธร
35130 หัวเมือง มหาชนะชัย

ยโสธร
35000 ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ขุมเงิน เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 เขื่องคำ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ค้อเหนือ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 เดิด เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ตาดทอง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 นาสะไมย์ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 ในเมือง เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 สำราญ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 สิงห์ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองคู เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองเป็ด เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองเรือ เมืองยโสธร

ยโสธร
35000 หนองหิน เมืองยโสธร

ยโสธร
35120 กุดเชียงหมี เลิงนกทา

ยโสธร
35120 กุดแห่ เลิงนกทา

ยโสธร
35120 โคกสำราญ เลิงนกทา

ยโสธร
35120 บุ่งค้า เลิงนกทา

ยโสธร
35120 ศรีแก้ว เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สร้างมิ่ง เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สวาท เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สามแยก เลิงนกทา

ยโสธร
35120 สามัคคี เลิงนกทา

ยโสธร
35120 ห้องแซง เลิงนกทา

ยโสธร

มุกดาหาร

มุกดาหาร

 คําขวัญประจําจังหวัดมุกดาหาร :           หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
49110 คำชะอี คำชะอี

มุกดาหาร
49110 คำบก คำชะอี

มุกดาหาร
49110 น้ำเที่ยง คำชะอี

มุกดาหาร
49110 บ้านค้อ คำชะอี

มุกดาหาร
49110 บ้านซ่ง คำชะอี

มุกดาหาร
49110 บ้านเหล่า คำชะอี

มุกดาหาร
49110 โพนงาม คำชะอี

มุกดาหาร
49110 หนองเอี่ยน คำชะอี

มุกดาหาร
49110 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี

มุกดาหาร
49140 กกตูม ดงหลวง

มุกดาหาร
49140 ชะโนดน้อย ดงหลวง

มุกดาหาร
49140 ดงหลวง ดงหลวง

มุกดาหาร
49140 พังแดง ดงหลวง

มุกดาหาร
49140 หนองแคน ดงหลวง

มุกดาหาร
49140 หนองบัว ดงหลวง

มุกดาหาร
49120 ดอนตาล ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 นาสะเม็ง ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 บ้านแก้ง ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 บ้านบาก ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 ป่าไร่ ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 โพธิ์ไทร ดอนตาล

มุกดาหาร
49120 เหล่าหมี ดอนตาล

มุกดาหาร
49130 กกแดง นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 โชคชัย นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 นากอก นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 นาอุดม นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49130 หนองแวง นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร
49000 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 ดงมอน เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 นาโสก เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 โพนทราย เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49000 ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร
49160 โนนยาง หนองสูง

มุกดาหาร
49160 บ้านเป้า หนองสูง

มุกดาหาร
49160 ภูวง หนองสูง

มุกดาหาร
49160 หนองสูง หนองสูง

มุกดาหาร
49160 หนองสูงใต้ หนองสูง

มุกดาหาร
49160 หนองสูงเหนือ หนองสูง

มุกดาหาร
49150 ชะโนด หว้านใหญ่

มุกดาหาร
49150 ดงหมู หว้านใหญ่

มุกดาหาร
49150 บางทรายน้อย หว้านใหญ่

มุกดาหาร
49150 ป่งขาม หว้านใหญ่

มุกดาหาร
49150 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่

มุกดาหาร

มหาสารคาม

มหาสารคาม

 คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม :           พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
44150 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 ขามเรียง กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 โคกพระ กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 นาสีนวน กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 มะค่า กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44150 ศรีสุข กันทรวิชัย

มหาสารคาม
44130 กุดรัง กุดรัง

มหาสารคาม
44130 นาโพธิ์ กุดรัง

มหาสารคาม
44130 เลิงแฝก กุดรัง

มหาสารคาม
44130 หนองแวง กุดรัง

มหาสารคาม
44130 ห้วยเตย กุดรัง

มหาสารคาม
44190 แกดำ แกดำ

มหาสารคาม
44190 โนนภิบาล แกดำ

มหาสารคาม
44190 มิตรภาพ แกดำ

มหาสารคาม
44190 วังแสง แกดำ

มหาสารคาม
44190 หนองกุง แกดำ

มหาสารคาม
44140 แก้งแก โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 เขวาไร่ โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 เขื่อน โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 ดอนกลาง โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 แพง โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 โพนงาม โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 ยางน้อย โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 เลิงใต้ โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 วังยาว โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 หนองบอน โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 หนองบัว โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 หัวขวาง โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 เหล่า โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44140 แห่ใต้ โกสุมพิสัย

มหาสารคาม
44160 กุดปลาดุก ชื่นชม

มหาสารคาม
44160 ชื่นชม ชื่นชม

มหาสารคาม
44160 หนองกุง ชื่นชม

มหาสารคาม
44160 เหล่าดอกไม้ ชื่นชม

มหาสารคาม
44160 กู่ทอง เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 เชียงยืน เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 ดอนเงิน เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 นาทอง เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 โพนทอง เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 เสือเฒ่า เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 หนองซอน เชียงยืน

มหาสารคาม
44160 เหล่าบัวบาน เชียงยืน

มหาสารคาม
44170 เขวาไร่ นาเชือก

มหาสารคาม
44170 นาเชือก นาเชือก

มหาสารคาม
44170 ปอพาน นาเชือก

มหาสารคาม
44170 สันป่าตอง นาเชือก

มหาสารคาม
44170 สำโรง นาเชือก

มหาสารคาม
44170 หนองกุง นาเชือก

มหาสารคาม
44170 หนองแดง นาเชือก

มหาสารคาม
44170 หนองโพธิ์ นาเชือก

มหาสารคาม
44170 หนองเม็ก นาเชือก

มหาสารคาม
44170 หนองเรือ นาเชือก

มหาสารคาม
44180 กู่สันตรัตน์ นาดูน

มหาสารคาม
44180 ดงดวน นาดูน

มหาสารคาม
44180 ดงบัง นาดูน

มหาสารคาม
44180 ดงยาง นาดูน

มหาสารคาม
44180 นาดูน นาดูน

มหาสารคาม
44180 พระธาตุ นาดูน

มหาสารคาม
44180 หนองคู นาดูน

มหาสารคาม
44180 หนองไผ่ นาดูน

มหาสารคาม
44180 หัวดง นาดูน

มหาสารคาม
44130 กำพี้ บรบือ

มหาสารคาม
44130 ดอนงัว บรบือ

มหาสารคาม
44130 โนนแดง บรบือ

มหาสารคาม
44130 โนนราษี บรบือ

มหาสารคาม
44130 บรบือ บรบือ

มหาสารคาม
44130 บ่อใหญ่ บรบือ

มหาสารคาม
44130 บัวมาศ บรบือ

มหาสารคาม
44130 ยาง บรบือ

มหาสารคาม
44130 วังไชย บรบือ

มหาสารคาม
44130 วังใหม่ บรบือ

มหาสารคาม
44130 หนองโก บรบือ

มหาสารคาม
44130 หนองคูขาด บรบือ

มหาสารคาม
44130 หนองจิก บรบือ

มหาสารคาม
44130 หนองม่วง บรบือ

มหาสารคาม
44130 หนองสิม บรบือ

มหาสารคาม
44110 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44110 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม
44000 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 เขวา เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ตลาด เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 หนองโน เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 หนองปลิง เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44000 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม
44210 ขามเรียน ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 ดงเมือง ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 นาภู ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 บ้านกู่ ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 ยางสีสุราช ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 แวงดง ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44210 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช

มหาสารคาม
44120 ขามป้อม วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 แคน วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 งัวบา วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 ดงใหญ่ วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 นาข่า วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 บ้านหวาย วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 ประชาพัฒนา วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 โพธิ์ชัย วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 เสือโก้ก วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 หนองทุ่ม วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 หนองแสง วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 หนองแสน วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 หนองไฮ วาปีปทุม

มหาสารคาม
44120 หัวเรือ วาปีปทุม

มหาสารคาม

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

 คําขวัญประจําจังหวัดบุรีรัมย์ :           เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
31160 กระสัง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 กันทรารมย์ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ชุมแสง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 บ้านปรือ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 เมืองไผ่ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ลำดวน กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ศรีภูมิ กระสัง

บุรีรัมย์
31160 สองชั้น กระสัง

บุรีรัมย์
31160 สูงเนิน กระสัง

บุรีรัมย์
31160 หนองเต็ง กระสัง

บุรีรัมย์
31160 ห้วยสำราญ กระสัง

บุรีรัมย์
31190 คูเมือง คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 ตูมใหญ่ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 บ้านแพ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 ปะเคียบ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 พรสำราญ คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 หนองขมาร คูเมือง

บุรีรัมย์
31190 หินเหล็กไฟ คูเมือง

บุรีรัมย์
31150 แคนดง แคนดง

บุรีรัมย์
31150 ดงพลอง แคนดง

บุรีรัมย์
31150 สระบัว แคนดง

บุรีรัมย์
31150 หัวฝาย แคนดง

บุรีรัมย์
31110 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31170 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31170 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์
31110 โคกสนวน ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ช่อผกา ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ชำนิ ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 เมืองยาง ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ละลวด ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 หนองปล่อง ชำนิ

บุรีรัมย์
31110 ก้านเหลือง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ชุมแสง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ถนนหัก นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ทรัพย์พระยา นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ทุ่งแสงทอง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 นางรอง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 บ้านสิงห์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 ลำไทรโยง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 สะเดา นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองกง นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองไทร นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองโบสถ์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองยายพิมพ์ นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หนองโสน นางรอง

บุรีรัมย์
31110 หัวถนน นางรอง

บุรีรัมย์
31230 ดอนกอก นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 นาโพธิ์ นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 บ้านคู นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 บ้านดู่ นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31230 ศรีสว่าง นาโพธิ์

บุรีรัมย์
31260 โนนดินแดง โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31260 ลำนางรอง โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31260 ส้มป่อย โนนดินแดง

บุรีรัมย์
31110 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 ดงอีจาน โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31110 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์
31180 เขาดินเหนือ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 จันทบเพชร บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 โนนเจริญ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 บ้านกรวด บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 บึงเจริญ บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 ปราสาท บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 สายตะกู บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 หนองไม้งาม บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31180 หินลาด บ้านกรวด

บุรีรัมย์
31000 โนนขวาง บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 บ้านด่าน บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 ปราสาท บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31000 วังเหนือ บ้านด่าน

บุรีรัมย์
31120 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31120 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์
31140 เขาคอก ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกตูม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกมะขาม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกม้า ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 โคกย่าง ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 จรเข้มาก ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ตะโกตาพิ ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 บ้านไทร ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ประโคนชัย ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ประทัดบุ ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ปังกู ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ไพศาล ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 ละเวี้ย ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 สี่เหลี่ยม ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 แสลงโทน ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31140 หนองบอน ประโคนชัย

บุรีรัมย์
31220 โคกมะม่วง ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 ไทยเจริญ ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 ปะคำ ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 หนองบัว ปะคำ

บุรีรัมย์
31220 หูทำนบ ปะคำ

บุรีรัมย์
31250 โคกขมิ้น พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 จันดุม พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 ป่าชัน พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 สะเดา พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31250 สำโรง พลับพลาชัย

บุรีรัมย์
31120 บ้านจาน พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านเป้า พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านยาง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 บ้านแวง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 พุทไธสง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 มะเฟือง พุทไธสง

บุรีรัมย์
31120 หายโศก พุทไธสง

บุรีรัมย์
31000 กระสัง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 กลันทา เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 พระครู เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31000 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์
31170 โคกว่าน ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 ตาจง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 ละหานทราย ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 สำโรงใหม่ ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 หนองตะครอง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31170 หนองแวง ละหานทราย

บุรีรัมย์
31130 โคกกลาง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 โคกล่าม ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 โคกสะอาด ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 บ้านยาง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 บุโพธิ์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 เมืองแฝก ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 แสลงพัน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองกะทิง ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองคู ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองโดน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หนองบัวโคก ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31130 หินโคน ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์
31150 กระสัง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ชุมแสง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ดอนมนต์ สตึก

บุรีรัมย์
31150 ท่าม่วง สตึก

บุรีรัมย์
31150 ทุ่งวัง สตึก

บุรีรัมย์
31150 นิคม สตึก

บุรีรัมย์
31150 เมืองแก สตึก

บุรีรัมย์
31150 ร่อนทอง สตึก

บุรีรัมย์
31150 สตึก สตึก

บุรีรัมย์
31150 สนามชัย สตึก

บุรีรัมย์
31150 สะแก สตึก

บุรีรัมย์
31150 หนองใหญ่ สตึก

บุรีรัมย์
31210 โคกสว่าง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 โคกสูง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ดอนอะราง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 ทุ่งกระเต็น หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 บุกระสัง หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 เมืองไผ่ หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 เย้ยปราสาท หนองกี่

บุรีรัมย์
31210 หนองกี่ หนองกี่

บุรีรัมย์
31240 ไทยสามัคคี หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 เมืองฝ้าย หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 สระแก้ว หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 สระทอง หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 เสาเดียว หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 หนองชัยศรี หนองหงส์

บุรีรัมย์
31240 ห้วยหิน หนองหงส์

บุรีรัมย์
31000 โคกเหล็ก ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ตาเสา ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 บ้านตะโก ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 เมืองโพธิ์ ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 สนวน ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 สามแวง ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ห้วยราช ห้วยราช

บุรีรัมย์
31000 ห้วยราชา ห้วยราช

บุรีรัมย์

บึงกาฬ

บึงกาฬ

 คําขวัญประจําจังหวัดบึงกาฬ :           ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
38150 ซาง เซกา

บึงกาฬ
38150 เซกา เซกา

บึงกาฬ
38150 ท่ากกแดง เซกา

บึงกาฬ
38150 ท่าสะอาด เซกา

บึงกาฬ
38150 น้ำจั้น เซกา

บึงกาฬ
38150 บ้านต้อง เซกา

บึงกาฬ
38150 ป่งไฮ เซกา

บึงกาฬ
38150 โสกก่าม เซกา

บึงกาฬ
38150 หนองทุ่ม เซกา

บึงกาฬ
38170 คำแก้ว โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 โซ่ โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 บัวตูม โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 ศรีชมภู โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 หนองพันทา โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38170 เหล่าทอง โซ่พิสัย

บึงกาฬ
38000 คำนาดี เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 ไคสี เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 ชัยพร เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หนองเข็ง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38000 หอคำ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ
38220 ดงบัง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 ท่าดอกคำ บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 บึงโขงหลง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38220 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง

บึงกาฬ
38000 โคกกว้าง บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38000 หนองเดิ่น บุ่งคล้า

บึงกาฬ
38190 นากั้ง ปากคาด

บึงกาฬ
38190 นาดง ปากคาด

บึงกาฬ
38190 โนนศิลา ปากคาด

บึงกาฬ
38190 ปากคาด ปากคาด

บึงกาฬ
38190 สมสนุก ปากคาด

บึงกาฬ
38190 หนองยอง ปากคาด

บึงกาฬ
38180 ดอนหญ้านาง พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ป่าแฝก พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 พรเจริญ พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 วังชมภู พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ศรีชมภู พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 ศรีสำราญ พรเจริญ

บึงกาฬ
38180 หนองหัวช้าง พรเจริญ

บึงกาฬ
38210 ชุมภูพร ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาสะแบง ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาสิงห์ ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 นาแสง ศรีวิไล

บึงกาฬ
38210 ศรีวิไล ศรีวิไล

บึงกาฬ

นครราชสีมา

นครราชสีมา

 คําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมา :           เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
30440 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง

นครราชสีมา
30440 โนนสำราญ แก้งสนามนาง

นครราชสีมา
30440 บึงพะไล แก้งสนามนาง

นครราชสีมา
30440 บึงสำโรง แก้งสนามนาง

นครราชสีมา
30440 สีสุก แก้งสนามนาง

นครราชสีมา
30280 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ

นครราชสีมา
30280 บึงอ้อ ขามทะเลสอ

นครราชสีมา
30280 โป่งแดง ขามทะเลสอ

นครราชสีมา
30280 พันดุง ขามทะเลสอ

นครราชสีมา
30280 หนองสรวง ขามทะเลสอ

นครราชสีมา
30290 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 ชีวึก ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 โนนเมือง ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 พะงาด ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 เมืองนาท ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30290 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง

นครราชสีมา
30260 ขามสมบูรณ์ คง

นครราชสีมา
30260 คูขาด คง

นครราชสีมา
30260 ดอนใหญ่ คง

นครราชสีมา
30260 ตาจั่น คง

นครราชสีมา
30260 เทพาลัย คง

นครราชสีมา
30260 โนนเต็ง คง

นครราชสีมา
30260 บ้านปรางค์ คง

นครราชสีมา
30260 เมืองคง คง

นครราชสีมา
30260 หนองบัว คง

นครราชสีมา
30260 หนองมะนาว คง

นครราชสีมา
30250 ครบุรี ครบุรี

นครราชสีมา
30250 ครบุรีใต้ ครบุรี

นครราชสีมา
30250 โคกกระชาย ครบุรี

นครราชสีมา
30250 จระเข้หิน ครบุรี

นครราชสีมา
30250 เฉลียง ครบุรี

นครราชสีมา
30250 แชะ ครบุรี

นครราชสีมา
30250 ตะแบกบาน ครบุรี

นครราชสีมา
30250 บ้านใหม่ ครบุรี

นครราชสีมา
30250 มาบตะโกเอน ครบุรี

นครราชสีมา
30250 ลำเพียก ครบุรี

นครราชสีมา
30250 สระว่านพระยา ครบุรี

นครราชสีมา
30250 อรพิมพ์ ครบุรี

นครราชสีมา
30230 คลองเมือง จักราช

นครราชสีมา
30230 จักราช จักราช

นครราชสีมา
30230 ทองหลาง จักราช

นครราชสีมา
30230 ศรีละกอ จักราช

นครราชสีมา
30230 สีสุก จักราช

นครราชสีมา
30230 หนองขาม จักราช

นครราชสีมา
30230 หนองพลวง จักราช

นครราชสีมา
30230 หินโคน จักราช

นครราชสีมา
30230 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา
30230 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา
30230 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา
30000 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา
30230 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา
30270 ชุมพวง ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 ตลาดไทร ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 ท่าลาด ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 โนนตูม ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 โนนยอ ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 โนนรัง ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 ประสุข ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 สาหร่าย ชุมพวง

นครราชสีมา
30270 หนองหลัก ชุมพวง

นครราชสีมา
30190 กระโทก โชคชัย

นครราชสีมา
30190 โชคชัย โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ด่านเกวียน โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ท่าจะหลุง โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ท่าเยี่ยม โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ท่าลาดขาว โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ท่าอ่าง โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ทุ่งอรุณ โชคชัย

นครราชสีมา
30190 พลับพลา โชคชัย

นครราชสีมา
30190 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย

นครราชสีมา
30210 กุดพิมาน ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 ด่านขุนทด ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 ด่านนอก ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 ด่านใน ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 ตะเคียน ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 บ้านเก่า ด่านขุนทด

นครราชสีมา
36220 บ้านแปรง ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 พันชนะ ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 สระจรเข้ ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 หนองกราด ด่านขุนทด

นครราชสีมา
36220 หนองไทร ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 หนองบัวละคร ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 ห้วยบง ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 หินดาด ด่านขุนทด

นครราชสีมา
30210 บึงปรือ เทพารักษ์

นครราชสีมา
30210 วังยายทอง เทพารักษ์

นครราชสีมา
30210 สำนักตะครัอ เทพารักษ์

นครราชสีมา
30210 หนองแวง เทพารักษ์

นครราชสีมา
30360 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง

นครราชสีมา
30360 โนนแดง โนนแดง

นครราชสีมา
30360 โนนตาเถร โนนแดง

นครราชสีมา
30360 วังหิน โนนแดง

นครราชสีมา
30360 สำพะเนียง โนนแดง

นครราชสีมา
30220 กำปัง โนนไทย

นครราชสีมา
30220 ค้างพลู โนนไทย

นครราชสีมา
30220 ด่านจาก โนนไทย

นครราชสีมา
30220 ถนนโพธิ์ โนนไทย

นครราชสีมา
30220 โนนไทย โนนไทย

นครราชสีมา
30220 บัลลังก์ โนนไทย

นครราชสีมา
30220 บ้านวัง โนนไทย

นครราชสีมา
30220 มะค่า โนนไทย

นครราชสีมา
30220 สายออ โนนไทย

นครราชสีมา
30220 สำโรง โนนไทย

นครราชสีมา
30160 ขามเฒ่า โนนสูง

นครราชสีมา
30160 จันอัด โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ดอนชมพู โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ดอนหวาย โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ด่านคล้า โนนสูง

นครราชสีมา
30160 โตนด โนนสูง

นครราชสีมา
30420 ธารปราสาท โนนสูง

นครราชสีมา
30160 โนนสูง โนนสูง

นครราชสีมา
30160 บิง โนนสูง

นครราชสีมา
30160 พลสงคราม โนนสูง

นครราชสีมา
30160 มะค่า โนนสูง

นครราชสีมา
30160 เมืองปราสาท โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ลำคอหงษ์ โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ลำมูล โนนสูง

นครราชสีมา
30160 หลุมข้าว โนนสูง

นครราชสีมา
30160 ใหม่ โนนสูง

นครราชสีมา
30120 โนนจาน บัวลาย

นครราชสีมา
30120 บัวลาย บัวลาย

นครราชสีมา
30120 เมืองพะไล บัวลาย

นครราชสีมา
30120 หนองหว้า บัวลาย

นครราชสีมา
30120 กุดจอก บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 ขุนทอง บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 ดอนตะหนิน บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 ด่านช้าง บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 โนนทองหลาง บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 บัวใหญ่ บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 เสมาใหญ่ บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่

นครราชสีมา
30120 ห้วยยาง บัวใหญ่

นครราชสีมา
30350 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม

นครราชสีมา
30350 ช่อระกา บ้านเหลื่อม

นครราชสีมา
30350 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม

นครราชสีมา
30350 วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม

นครราชสีมา
30180 กระทุ่มราย ประทาย

นครราชสีมา
30180 โคกกลาง ประทาย

นครราชสีมา
30180 ดอนมัน ประทาย

นครราชสีมา
30180 ตลาดไทร ประทาย

นครราชสีมา
30180 ทุ่งสว่าง ประทาย

นครราชสีมา
30180 นางรำ ประทาย

นครราชสีมา
30180 โนนเพ็ด ประทาย

นครราชสีมา
30180 ประทาย ประทาย

นครราชสีมา
30180 เมืองโดน ประทาย

นครราชสีมา
30180 วังไม้แดง ประทาย

นครราชสีมา
30180 หนองค่าย ประทาย

นครราชสีมา
30180 หนองพลวง ประทาย

นครราชสีมา
30180 หันห้วยทราย ประทาย

นครราชสีมา
30150 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 โคกไทย ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 งิ้ว ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ดอน ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ตะขบ ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ตะคุ ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ตูม ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 นกออก ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 บ่อปลาทอง ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ภูหลวง ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 เมืองปัก ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 ลำนางแก้ว ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 สะแกราช ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 สำโรง ปักธงชัย

นครราชสีมา
30150 สุขเกษม ปักธงชัย

นครราชสีมา
30320 กลางดง ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 ขนงพระ ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 คลองม่วง ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 จันทึก ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 ปากช่อง ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 โป่งตาลอง ปากช่อง

นครราชสีมา
30320 พญาเย็น ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 วังกะทะ ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 วังไทร ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 หนองน้ำแดง ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 หนองสาหร่าย ปากช่อง

นครราชสีมา
30130 หมูสี ปากช่อง

นครราชสีมา
30220 ทัพรั้ง พระทองคำ

นครราชสีมา
30220 พังเทียม พระทองคำ

นครราชสีมา
30220 มาบกราด พระทองคำ

นครราชสีมา
30220 สระพระ พระทองคำ

นครราชสีมา
30220 หนองหอย พระทองคำ

นครราชสีมา
30110 กระชอน พิมาย

นครราชสีมา
30110 กระเบื้องใหญ่ พิมาย

นครราชสีมา
30110 ชีวาน พิมาย

นครราชสีมา
30110 ดงใหญ่ พิมาย

นครราชสีมา
30110 ท่าหลวง พิมาย

นครราชสีมา
30110 ธารละหลอด พิมาย

นครราชสีมา
30110 นิคมสร้างตนเอง พิมาย

นครราชสีมา
30110 ในเมือง พิมาย

นครราชสีมา
30110 โบสถ์ พิมาย

นครราชสีมา
30110 รังกาใหญ่ พิมาย

นครราชสีมา
30110 สัมฤทธิ์ พิมาย

นครราชสีมา
30110 หนองระเวียง พิมาย

นครราชสีมา
30280 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30310 โคกสูง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30310 จอหอ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30310 ตลาด เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30310 บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 พลกรัง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 พะเนา เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 พุดซา เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 มะเริง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 สีมุม เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 สุรนารี เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30310 หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30000 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา
30270 กระเบื้องนอก เมืองยาง

นครราชสีมา
30270 โนนอุดม เมืองยาง

นครราชสีมา
30270 เมืองยาง เมืองยาง

นครราชสีมา
30270 ละหานปลาค้าว เมืองยาง

นครราชสีมา
30270 ขุย ลำทะเมนชัย

นครราชสีมา
30270 ช่องแมว ลำทะเมนชัย

นครราชสีมา
30270 บ้านยาง ลำทะเมนชัย

นครราชสีมา
30270 ไพล ลำทะเมนชัย

นครราชสีมา
30370 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว

นครราชสีมา
30150 ระเริง วังน้ำเขียว

นครราชสีมา
30370 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว

นครราชสีมา
30370 วังหมี วังน้ำเขียว

นครราชสีมา
30370 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว

นครราชสีมา
30140 กฤษณา สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 กุดน้อย สีคิ้ว

นครราชสีมา
30340 คลองไผ่ สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 ดอนเมือง สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 บ้านหัน สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 มิตรภาพ สีคิ้ว

นครราชสีมา
30340 ลาดบัวขาว สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 สีคิ้ว สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 หนองน้ำใส สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 หนองบัวน้อย สีคิ้ว

นครราชสีมา
30140 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว

นครราชสีมา
30430 โนนประดู่ สีดา

นครราชสีมา
30430 โพนทอง สีดา

นครราชสีมา
30430 สามเมือง สีดา

นครราชสีมา
30430 สีดา สีดา

นครราชสีมา
30430 หนองตาดใหญ่ สีดา

นครราชสีมา
30380 กุดจิก สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 โค้งยาง สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 โคราช สูงเนิน

นครราชสีมา
30380 นากลาง สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 โนนค่า สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 มะเกลือเก่า สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 มะเกลือใหม่ สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 สูงเนิน สูงเนิน

นครราชสีมา
30170 เสมา สูงเนิน

นครราชสีมา
30380 หนองตะไก้ สูงเนิน

นครราชสีมา
30330 กุดโบสถ์ เสิงสาง

นครราชสีมา
30330 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง

นครราชสีมา
30330 บ้านราษฎร์ เสิงสาง

นครราชสีมา
30330 สระตะเคียน เสิงสาง

นครราชสีมา
30330 สุขไพบูลย์ เสิงสาง

นครราชสีมา
30330 เสิงสาง เสิงสาง

นครราชสีมา
30410 ไทยเจริญ หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 บ้านใหม่ หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 ลุงเขว้า หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 สารภี หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 หนองตะไก้ หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 หนองบุนนาก หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 หนองหัวแรต หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30410 แหลมทอง หนองบุญมาก

นครราชสีมา
30240 กงรถ ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 งิ้ว ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 ตะโก ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 ทับสวาย ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 ห้วยแคน ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 ห้วยแถลง ห้วยแถลง

นครราชสีมา
30240 หินดาด ห้วยแถลง

นครราชสีมา

นครพนม

นครพนม

 คําขวัญประจําจังหวัดนครพนม :           พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
48120 ไชยบุรี ท่าอุเทน

นครพนม
48120 ท่าจำปา ท่าอุเทน

นครพนม
48120 ท่าอุเทน ท่าอุเทน

นครพนม
48120 โนนตาล ท่าอุเทน

นครพนม
48120 พนอม ท่าอุเทน

นครพนม
48120 พะทาย ท่าอุเทน

นครพนม
48120 รามราช ท่าอุเทน

นครพนม
48120 เวินพระบาท ท่าอุเทน

นครพนม
48120 หนองเทา ท่าอุเทน

นครพนม
48110 กุดฉิม ธาตุพนม

นครพนม
48110 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม

นครพนม
48110 ธาตุพนม ธาตุพนม

นครพนม
48110 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม

นครพนม
48110 นาถ่อน ธาตุพนม

นครพนม
48110 นาหนาด ธาตุพนม

นครพนม
48110 น้ำก่ำ ธาตุพนม

นครพนม
48110 ฝั่งแดง ธาตุพนม

นครพนม
48110 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม

นครพนม
48110 โพนแพง ธาตุพนม

นครพนม
48110 แสนพัน ธาตุพนม

นครพนม
48110 อุ่มเหม้า ธาตุพนม

นครพนม
48130 ก้านเหลือง นาแก

นครพนม
48130 คำพี้ นาแก

นครพนม
48130 นาแก นาแก

นครพนม
48130 นาคู่ นาแก

นครพนม
48130 นาเลียง นาแก

นครพนม
48130 บ้านแก้ง นาแก

นครพนม
48130 พระซอง นาแก

นครพนม
48130 พิมาน นาแก

นครพนม
48130 พุ่มแก นาแก

นครพนม
48130 สีชมพู นาแก

นครพนม
48130 หนองบ่อ นาแก

นครพนม
48130 หนองสังข์ นาแก

นครพนม
48140 ดอนเตย นาทม

นครพนม
48140 นาทม นาทม

นครพนม
48140 หนองซน นาทม

นครพนม
48180 ท่าเรือ นาหว้า

นครพนม
48180 นาคูณใหญ่ นาหว้า

นครพนม
48180 นางัว นาหว้า

นครพนม
48180 นาหว้า นาหว้า

นครพนม
48180 บ้านเสียว นาหว้า

นครพนม
48180 เหล่าพัฒนา นาหว้า

นครพนม
48140 นาเข บ้านแพง

นครพนม
48140 นางัว บ้านแพง

นครพนม
48140 บ้านแพง บ้านแพง

นครพนม
48140 ไผ่ล้อม บ้านแพง

นครพนม
48140 โพนทอง บ้านแพง

นครพนม
48140 หนองแวง บ้านแพง

นครพนม
48160 กุตาไก้ ปลาปาก

นครพนม
48160 โคกสว่าง ปลาปาก

นครพนม
48160 โคกสูง ปลาปาก

นครพนม
48160 นามะเขือ ปลาปาก

นครพนม
48160 ปลาปาก ปลาปาก

นครพนม
48160 มหาชัย ปลาปาก

นครพนม
48160 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก

นครพนม
48160 หนองฮี ปลาปาก

นครพนม
48190 นาขมิ้น โพนสวรรค์

นครพนม
48190 นาใน โพนสวรรค์

นครพนม
48190 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์

นครพนม
48190 บ้านค้อ โพนสวรรค์

นครพนม
48190 โพนจาน โพนสวรรค์

นครพนม
48190 โพนบก โพนสวรรค์

นครพนม
48190 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์

นครพนม
48000 กุรุคุ เมืองนครพนม

นครพนม
48000 ขามเฒ่า เมืองนครพนม

นครพนม
48000 คำเตย เมืองนครพนม

นครพนม
48000 ดงขวาง เมืองนครพนม

นครพนม
48000 ท่าค้อ เมืองนครพนม

นครพนม
48000 นาทราย เมืองนครพนม

นครพนม
48000 นาราชควาย เมืองนครพนม

นครพนม
48000 ในเมือง เมืองนครพนม

นครพนม
48000 บ้านกลาง เมืองนครพนม

นครพนม
48000 บ้านผึ้ง เมืองนครพนม

นครพนม
48000 โพธิ์ตาก เมืองนครพนม

นครพนม
48000 วังตามัว เมืองนครพนม

นครพนม
48000 หนองญาติ เมืองนครพนม

นครพนม
48000 หนองแสง เมืองนครพนม

นครพนม
48000 อาจสามารถ เมืองนครพนม

นครพนม
48170 โคกหินแฮ่ เรณูนคร

นครพนม
48170 ท่าลาด เรณูนคร

นครพนม
48170 นาขาม เรณูนคร

นครพนม
48170 นางาม เรณูนคร

นครพนม
48170 โพนทอง เรณูนคร

นครพนม
48170 เรณู เรณูนคร

นครพนม
48170 เรณูใต้ เรณูนคร

นครพนม
48170 หนองย่างชิ้น เรณูนคร

นครพนม
48130 โคกสี วังยาง

นครพนม
48130 ยอดชาด วังยาง

นครพนม
48130 วังยาง วังยาง

นครพนม
48130 หนองโพธิ์ วังยาง

นครพนม
48150 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม

นครพนม
48150 นาคำ ศรีสงคราม

นครพนม
48150 นาเดื่อ ศรีสงคราม

นครพนม
48150 บ้านข่า ศรีสงคราม

นครพนม
48150 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม

นครพนม
48150 โพนสว่าง ศรีสงคราม

นครพนม
48150 ศรีสงคราม ศรีสงคราม

นครพนม
48150 สามผง ศรีสงคราม

นครพนม
48150 หาดแพง ศรีสงคราม

นครพนม

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

 คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ :           ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี 

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
36120 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36150 เก่าย่าดี แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 โคกกุง แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 บ้านแก้ง แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองขาม แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองไผ่ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองสังข์ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หลุบคา แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36140 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 โนนสะอาด คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 บ้านโสก คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ยางหวาย คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ศรีสำราญ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 หนองขาม คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ห้วยไร่ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36180 คอนสาร คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ดงกลาง คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ดงบัง คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งนาเลา คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งพระ คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งลุยลาย คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 โนนคูณ คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ห้วยยาง คอนสาร

ชัยภูมิ
36130 กุดน้ำใส จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 บ้านกอก จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 บ้านขาม จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ละหาน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ส้มป่อย จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองโดน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36220 หนองบัวโคก จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองบัวบาน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ซับใหญ่ ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36130 ตะโกทอง ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36130 ท่ากูบ ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36230 นายางกลัก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 บ้านไร่ เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 โป่งนก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 วะตะแบก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต

ชัยภูมิ
36130 กะฮาด เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 ตาเนิน เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 รังงาม เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 หนองฉิม เนินสง่า

ชัยภูมิ
36170 ชีบน บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 โนนแดง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 บ้านเขว้า บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ภูแลนคา บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36190 บ้านเต่า บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 บ้านแท่น บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 สระพัง บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 สามสวน บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 หนองคู บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36160 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36220 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36220 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36260 เจาทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 บ้านเจียง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 วังทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 แหลมทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36110 กวางโจน ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 กุดยม ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 โคกสะอาด ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 ธาตุทอง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านแก้ง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านดอน ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านเพชร ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 ผักปัง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 หนองคอนไทย ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 หนองตูม ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 โอโล ภูเขียว

ชัยภูมิ
36000 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 โคกสูง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ชีลอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 นาฝาย เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 นาเสียว เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ในเมือง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 โพนทอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 รอบเมือง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36210 กุดชุมแสง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 คูเมือง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 นางแดด หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 วังชมภู หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 หนองบัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 หนองแวง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36250 โคกสะอาด หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

ขอนแก่น

ขอนแก่น

คําขวัญประจําจังหวัดขอนแก่น :           พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
40170 ดูนสาด กระนวน

ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน

ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน

ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน

ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน

ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน

ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน

ขอนแก่น
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง

ขอนแก่น
40160 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 นาแพง โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40160 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น
40180 กุดเพียขอม ชนบท

ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท

ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท

ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท

ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท

ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท

ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท

ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท

ขอนแก่น
40130 ขัวเรียง ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ

ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ

ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ

ขอนแก่น
40170 กระนวน ซำสูง

ขอนแก่น
40170 คำแมด ซำสูง

ขอนแก่น
40170 คูคำ ซำสูง

ขอนแก่น
40170 บ้านโนน ซำสูง

ขอนแก่น
40170 ห้วยเตย ซำสูง

ขอนแก่น
40310 กุดน้ำใส น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 ทรายมูล น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 ท่ากระเสริม น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 น้ำพอง น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 น้ำพอง น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บัวเงิน น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บัวใหญ่ น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 บ้านขาม น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 พังทุย น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 ม่วงหวาน น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 วังชัย น้ำพอง

ขอนแก่น
40310 สะอาด น้ำพอง

ขอนแก่น
40140 หนองกุง น้ำพอง

ขอนแก่น
40110 โนนแดง โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 โนนศิลา โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 บ้านหัน โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 เปือยใหญ่ โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 หนองปลาหมอ โนนศิลา

ขอนแก่น
40110 แคนเหนือ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ในเมือง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 บ้านไผ่ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 บ้านลาน บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ป่าปอ บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 ภูเหล็ก บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 เมืองเพีย บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หนองน้ำใส บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หัวหนอง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40110 หินตั้ง บ้านไผ่

ขอนแก่น
40270 โคกงาม บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 โนนฆ้อง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 บ้านฝาง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 บ้านเหล่า บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 ป่ามะนาว บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง

ขอนแก่น
40270 หนองบัว บ้านฝาง

ขอนแก่น
40110 โคกสำราญ บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 บ้านแฮด บ้านแฮด

ขอนแก่น
40110 หนองแซง บ้านแฮด

ขอนแก่น
40340 ขามป้อม เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 เปือยน้อย เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 วังม่วง เปือยน้อย

ขอนแก่น
40340 สระแก้ว เปือยน้อย

ขอนแก่น
40320 ขามป้อม พระยืน

ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน

ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน

ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน

ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน

ขอนแก่น
40120 เก่างิ้ว พล

ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล

ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล

ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล

ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล

ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล

ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล

ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล

ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล

ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล

ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล

ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล

ขอนแก่น
40350 นาฝาย ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน

ขอนแก่น
40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง

ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง

ขอนแก่น
40160 กุดเค้า มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 คำแคน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 ท่าศาลา มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 นาข่า มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 นางาม มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 โพนเพ็ก มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 สวนหม่อน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40160 หนองแปน มัญจาคีรี

ขอนแก่น
40000 โคกสี เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40260 ดอนหัน เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40260 ท่าพระ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น
40150 เขาน้อย เวียงเก่า

ขอนแก่น
40150 ในเมือง เวียงเก่า

ขอนแก่น
40150 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า

ขอนแก่น
40230 ก้านเหลือง แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย

ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย

ขอนแก่น
40330 คอนฉิม แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 โนนทอง แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 โนนสะอาด แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่

ขอนแก่น
40330 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่

ขอนแก่น
40220 ซำยาง สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู

ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู

ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู

ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู

ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู

ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู

ขอนแก่น
40150 กุดธาตุ หนองนาคำ

ขอนแก่น
40150 ขนวน หนองนาคำ

ขอนแก่น
40150 บ้านโคก หนองนาคำ

ขอนแก่น
40210 กุดกว้าง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 จระเข้ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนทอง หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนทัน หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 โนนสะอาด หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 บ้านกง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 บ้านผือ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 บ้านเม็ง หนองเรือ

ขอนแก่น
40240 ยางคำ หนองเรือ

ขอนแก่น
40210 หนองเรือ หนองเรือ

ขอนแก่น
40190 คึมชาด หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง

ขอนแก่น
40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์

ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์

ขอนแก่น

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

คําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ :           เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
46130 กมลาไสย กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 เจ้าท่า กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 ดงลิง กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 ธัญญา กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 โพนงาม กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 หนองแปน กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46130 หลักเมือง กมลาไสย

กาฬสินธุ์
46110 กุดค้าว กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 กุดหว้า กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 จุมจัง กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 แจนแลน กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 นาโก กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 นาขาม กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 บัวขาว กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 สมสะอาด กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 สามขา กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 หนองห้าง กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46110 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์
46160 กุดปลาค้าว เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 คุ้มเก่า เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 สงเปลือย เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 สระพังทอง เขาวง

กาฬสินธุ์
46160 หนองผือ เขาวง

กาฬสินธุ์
46180 ดินจี่ คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 ทุ่งคลอง คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 นาทัน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 นาบอน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 เนินยาง คำม่วง

กาฬสินธุ์
46180 โพน คำม่วง

กาฬสินธุ์
46130 โคกสะอาด ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 ลำชี ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46130 เหล่ากลาง ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์
46000 ดงพยุง ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 ดอนจาน ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 นาจำปา ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 ม่วงนา ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46000 สะอาดไชยศรี ดอนจาน

กาฬสินธุ์
46190 กุงเก่า ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 กุดจิก ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ท่าคันโท ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 นาตาล ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46190 ยางอู้ม ท่าคันโท

กาฬสินธุ์
46160 นาคู นาคู

กาฬสินธุ์
46160 โนนนาจาน นาคู

กาฬสินธุ์
46160 บ่อแก้ว นาคู

กาฬสินธุ์
46160 ภูแล่นช้าง นาคู

กาฬสินธุ์
46160 สายนาวัง นาคู

กาฬสินธุ์
46230 นามน นามน

กาฬสินธุ์
46230 ยอดแกง นามน

กาฬสินธุ์
46230 สงเปลือย นามน

กาฬสินธุ์
46230 หนองบัว นามน

กาฬสินธุ์
46230 หลักเหลี่ยม นามน

กาฬสินธุ์
46000 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46000 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
46120 เขาพระนอน ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 คลองขาม ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 นาเชือก ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 นาดี ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 โนนสูง ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 บัวบาน ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 ยางตลาด ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 เว่อ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หนองตอกแป้น ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หนองอิเฒ่า ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หัวงัว ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 หัวนาคำ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 อิตื้อ ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46120 อุ่มเม่า ยางตลาด

กาฬสินธุ์
46210 ร่องคำ ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46210 สามัคคี ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46210 เหล่าอ้อย ร่องคำ

กาฬสินธุ์
46150 แซงบาดาล สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ผาเสวย สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 มหาไชย สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ลำห้วยหลัว สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 ศรีสมเด็จ สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 สมเด็จ สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 หนองแวง สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46150 หมูม่น สมเด็จ

กาฬสินธุ์
46140 นามะเขือ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 นิคม สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนบุรี สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนศิลา สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 ภูสิงห์ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46140 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์
46180 คำสร้างเที่ยง สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 สำราญ สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 สำราญใต้ สามชัย

กาฬสินธุ์
46180 หนองช้าง สามชัย

กาฬสินธุ์
46220 โคกเครือ หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 ดงมูล หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 ลำหนองแสน หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 เสาเล้า หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองกุงศรี หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองบัว หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองสรวง หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองหิน หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46220 หนองใหญ่ หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์
46240 คำบง ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46240 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์
46170 กุดโดน ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 คำใหญ่ ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 ทรายทอง ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 โนนสะอาด ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 พิมูล ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์
46170 หัวหิน ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์