แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

 คําขวัญประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน :           หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
58140 ขุนยวม ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 เมืองปอน ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่กิ๊ ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่เงา ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่ยวมน้อย ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58140 แม่อูคอ ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน
58150 ถ้ำลอด ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 ปางมะผ้า ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58150 สบป่อง ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน
58130 ทุ่งยาว ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 โป่งสา ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เมืองแปง ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 แม่นาเติง ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 แม่ฮี้ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงใต้ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงเหนือ ปาย

แม่ฮ่องสอน
58000 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58000 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน
58120 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่โถ แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่นาจาง แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 สันติคีรี แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58120 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน
58110 บ้านกาศ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าแป๋ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คง แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่ยวม แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สะเรียง แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่เหาะ แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 เสาหิน แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน
58110 กองก๋อย สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 ป่าโป่ง สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่คะตวน สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สวด สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 แม่สามแลบ สบเมย

แม่ฮ่องสอน
58110 สบเมย สบเมย

แม่ฮ่องสอน