แพร่

แพร่

 คําขวัญประจําจังหวัดแพร่ :           หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
54110 เด่นชัย เด่นชัย

แพร่
54110 ไทรย้อย เด่นชัย

แพร่
54110 ปงป่าหวาย เด่นชัย

แพร่
54110 แม่จั๊วะ เด่นชัย

แพร่
54110 ห้วยไร่ เด่นชัย

แพร่
54000 กาญจนา เมืองแพร่

แพร่
54000 ช่อแฮ เมืองแพร่

แพร่
54000 ท่าข้าม เมืองแพร่

แพร่
54000 ทุ่งกวาว เมืองแพร่

แพร่
54000 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่

แพร่
54000 นาจักร เมืองแพร่

แพร่
54000 น้ำชำ เมืองแพร่

แพร่
54000 ในเวียง เมืองแพร่

แพร่
54000 บ้านถิ่น เมืองแพร่

แพร่
54000 ป่าแดง เมืองแพร่

แพร่
54000 ป่าแมต เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่คำมี เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่ยม เมืองแพร่

แพร่
54000 แม่หล่าย เมืองแพร่

แพร่
54000 ร่องฟอง เมืองแพร่

แพร่
54000 วังธง เมืองแพร่

แพร่
54000 วังหงษ์ เมืองแพร่

แพร่
54000 สวนเขื่อน เมืองแพร่

แพร่
54000 ห้วยม้า เมืองแพร่

แพร่
54000 เหมืองหม้อ เมืองแพร่

แพร่
54140 ทุ่งศรี ร้องกวาง

แพร่
54140 น้ำเลา ร้องกวาง

แพร่
54140 บ้านเวียง ร้องกวาง

แพร่
54140 ไผ่โทน ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ทราย ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางตาล ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางร้อง ร้องกวาง

แพร่
54140 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง

แพร่
54140 ร้องกวาง ร้องกวาง

แพร่
54140 ร้องเข็ม ร้องกวาง

แพร่
54140 ห้วยโรง ร้องกวาง

แพร่
54150 ต้าผามอก ลอง

แพร่
54150 ทุ่งแล้ง ลอง

แพร่
54150 บ่อเหล็กลอง ลอง

แพร่
54150 บ้านปิน ลอง

แพร่
54150 ปากกาง ลอง

แพร่
54150 แม่ปาน ลอง

แพร่
54150 เวียงต้า ลอง

แพร่
54150 ห้วยอ้อ ลอง

แพร่
54150 หัวทุ่ง ลอง

แพร่
54160 นาพูน วังชิ้น

แพร่
54160 ป่าสัก วังชิ้น

แพร่
54160 แม่เกิ๋ง วังชิ้น

แพร่
54160 แม่ป้าก วังชิ้น

แพร่
54160 แม่พุง วังชิ้น

แพร่
54160 วังชิ้น วังชิ้น

แพร่
54160 สรอย วังชิ้น

แพร่
54120 แดนชุมพล สอง

แพร่
54120 เตาปูน สอง

แพร่
54120 ทุ่งน้าว สอง

แพร่
54120 บ้านกลาง สอง

แพร่
54120 บ้านหนุน สอง

แพร่
54120 สะเอียบ สอง

แพร่
54120 ห้วยหม้าย สอง

แพร่
54120 หัวเมือง สอง

แพร่
54130 ดอนมูล สูงเม่น

แพร่
54130 น้ำชำ สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านกวาง สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านกาศ สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านปง สูงเม่น

แพร่
54130 บ้านเหล่า สูงเม่น

แพร่
54130 พระหลวง สูงเม่น

แพร่
54130 ร่องกาศ สูงเม่น

แพร่
54000 เวียงทอง สูงเม่น

แพร่
54130 สบสาย สูงเม่น

แพร่
54130 สูงเม่น สูงเม่น

แพร่
54130 หัวฝาย สูงเม่น

แพร่
54170 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่

แพร่
54170 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่

แพร่
54170 น้ำรัด หนองม่วงไข่

แพร่
54170 แม่คำมี หนองม่วงไข่

แพร่
54170 วังหลวง หนองม่วงไข่

แพร่
54170 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่

แพร่