เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

 คําขวัญประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ :           เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
67280 เข็กน้อย เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 เขาค้อ เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67280 แคมป์สน เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 ทุ่งสมอ เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 ริมสีม่วง เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 สะเดาะพง เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67270 หนองแม่นา เขาค้อ

เพชรบูรณ์
67150 ชนแดน ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ซับพุทรา ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 ดงขุย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 ตะกุดไร ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ท่าข้าม ชนแดน

เพชรบูรณ์
67190 บ้านกล้วย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 พุทธบาท ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ลาดแค ชนแดน

เพชรบูรณ์
67150 ศาลาลาย ชนแดน

เพชรบูรณ์
67260 โคกมน น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว

เพชรบูรณ์
67160 กันจุ บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ซับไม้แดง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ซับสมอทอด บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 บึงสามพัน บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 พญาวัง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67230 วังพิกุล บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 ศรีมงคล บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 สระแก้ว บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67160 หนองแจง บึงสามพัน

เพชรบูรณ์
67000 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67250 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67000 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
67240 ซับเปิบ วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง

เพชรบูรณ์
67130 โคกปรง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ซับน้อย วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 ท่าโรง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 น้ำร้อน วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 บ่อรัง วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 บึงกระจับ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 พุขาม วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 พุเตย วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 ยางสาว วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67180 วังใหญ่ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 สระประดู่ วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67130 สามแยก วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์
67170 คลองกระจัง ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 โคกสะอาด ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 นาสนุ่น ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 ประดู่งาม ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 ศรีเทพ ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 สระกรวด ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67170 หนองย่างทอย ศรีเทพ

เพชรบูรณ์
67140 กองทูล หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 ท่าด้วง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 ท่าแดง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 นาเฉลียง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บ่อไทย หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บัววัฒนา หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 บ้านโภชน์ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 เพชรละคร หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 วังท่าดี หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 วังโบสถ์ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67140 หนองไผ่ หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่

เพชรบูรณ์
67120 ตาดกลอย หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาเกาะ หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาซำ หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 นาแซง หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 บ้านเนิน หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 วังบาล หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 ศิลา หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 หล่มเก่า หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67120 หินฮาว หล่มเก่า

เพชรบูรณ์
67110 ช้างตะลูด หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ตาลเดี่ยว หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ท่าอิบุญ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำก้อ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำชุน หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 น้ำเฮี้ย หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านกลาง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านติ้ว หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านไร่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านโสก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บ้านหวาย หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บุ่งคล้า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ปากช่อง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ปากดุก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ฝายนาแซง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ลานบ่า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 วัดป่า หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 สักหลง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หนองไขว่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หนองสว่าง หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 หล่มสัก หล่มสัก

เพชรบูรณ์
67110 ห้วยไร่ หล่มสัก

เพชรบูรณ์