เชียงใหม่

เชียงใหม่

 คําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม่ :           ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
50160 ข่วงเปา จอมทอง

เชียงใหม่
50160 ดอยแก้ว จอมทอง

เชียงใหม่
50240 บ้านแปะ จอมทอง

เชียงใหม่
50160 บ้านหลวง จอมทอง

เชียงใหม่
50160 แม่สอย จอมทอง

เชียงใหม่
50240 แม่สอย จอมทอง

เชียงใหม่
50160 สบเตี๊ยะ จอมทอง

เชียงใหม่
50170 เชียงดาว เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 ปิงโค้ง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองคอง เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองงาย เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 เมืองนะ เชียงดาว

เชียงใหม่
50170 แม่นะ เชียงดาว

เชียงใหม่
50320 ปงตำ ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 แม่ทะลบ ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 ศรีดงเย็น ไชยปราการ

เชียงใหม่
50320 หนองบัว ไชยปราการ

เชียงใหม่
50260 ดอยเต่า ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 ท่าเดื่อ ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 บงตัน ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 บ้านแอ่น ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 โปงทุ่ง ดอยเต่า

เชียงใหม่
50260 มืดกา ดอยเต่า

เชียงใหม่
50220 เชิงดอย ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ป่าลาน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่คือ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สันปูเลย ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50220 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่
50160 ดอยหล่อ ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 ยางคราม ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 สองแคว ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50160 สันติสุข ดอยหล่อ

เชียงใหม่
50110 โป่งน้ำร้อน ฝาง

เชียงใหม่
50110 ม่อนปิ่น ฝาง

เชียงใหม่
50320 แม่ข่า ฝาง

เชียงใหม่
50110 แม่คะ ฝาง

เชียงใหม่
50320 แม่งอน ฝาง

เชียงใหม่
50110 แม่สูน ฝาง

เชียงใหม่
50110 เวียง ฝาง

เชียงใหม่
50110 สันทราย ฝาง

เชียงใหม่
50190 เขื่อนผาก พร้าว

เชียงใหม่
50190 ทุ่งหลวง พร้าว

เชียงใหม่
50190 น้ำแพร่ พร้าว

เชียงใหม่
50190 บ้านโป่ง พร้าว

เชียงใหม่
50190 ป่าตุ้ม พร้าว

เชียงใหม่
50190 ป่าไหน่ พร้าว

เชียงใหม่
50190 แม่ปั๋ง พร้าว

เชียงใหม่
50190 แม่แวน พร้าว

เชียงใหม่
50190 เวียง พร้าว

เชียงใหม่
50190 สันทราย พร้าว

เชียงใหม่
50190 โหล่งขอด พร้าว

เชียงใหม่
50100 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50300 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50200 สุเทพ เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50000 หนองหอย เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50100 หายยา เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
50270 กองแขก แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 แจ่มหลวง แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ท่าผา แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 บ้านจันทร์ แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 บ้านทับ แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 ปางหินฝน แม่แจ่ม

เชียงใหม่
58130 แม่แดด แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 แม่นาจร แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50270 แม่ศึก แม่แจ่ม

เชียงใหม่
50150 กื้ดช้าง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ขี้เหล็ก แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ช่อแล แม่แตง

เชียงใหม่
50150 บ้านช้าง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 บ้านเป้า แม่แตง

เชียงใหม่
50150 ป่าแป๋ แม่แตง

เชียงใหม่
50150 เมืองก๋าย แม่แตง

เชียงใหม่
50150 แม่แตง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 แม่หอพระ แม่แตง

เชียงใหม่
50150 สบเปิง แม่แตง

เชียงใหม่
50330 สบเปิง แม่แตง

เชียงใหม่
50330 สันป่ายาง แม่แตง

เชียงใหม่
50150 สันมหาพน แม่แตง

เชียงใหม่
50150 อินทขิล แม่แตง

เชียงใหม่
50180 ขี้เหล็ก แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ดอนแก้ว แม่ริม

เชียงใหม่
50180 โป่งแยง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 แม่แรม แม่ริม

เชียงใหม่
50180 แม่สา แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ริมใต้ แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ริมเหนือ แม่ริม

เชียงใหม่
50330 สะลวง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 สันโป่ง แม่ริม

เชียงใหม่
50180 ห้วยทราย แม่ริม

เชียงใหม่
50180 เหมืองแก้ว แม่ริม

เชียงใหม่
50360 ดอนเปา แม่วาง

เชียงใหม่
50360 ทุ่งปี้ แม่วาง

เชียงใหม่
50360 ทุ่งรวงทอง แม่วาง

เชียงใหม่
50360 บ้านกาด แม่วาง

เชียงใหม่
50360 แม่วิน แม่วาง

เชียงใหม่
50130 ทาเหนือ แม่ออน

เชียงใหม่
50130 บ้านสหกรณ์ แม่ออน

เชียงใหม่
50130 แม่ทา แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ห้วยแก้ว แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ออนกลาง แม่ออน

เชียงใหม่
50130 ออนเหนือ แม่ออน

เชียงใหม่
50280 ท่าตอน แม่อาย

เชียงใหม่
50280 บ้านหลวง แม่อาย

เชียงใหม่
50280 มะลิกา แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่นาวาง แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่สาว แม่อาย

เชียงใหม่
50280 แม่อาย แม่อาย

เชียงใหม่
50280 สันต้นหมื้อ แม่อาย

เชียงใหม่
50350 เปียงหลวง เวียงแหง

เชียงใหม่
50350 เมืองแหง เวียงแหง

เชียงใหม่
50350 แสนไห เวียงแหง

เชียงใหม่
50250 บ่อแก้ว สะเมิง

เชียงใหม่
50250 แม่สาบ สะเมิง

เชียงใหม่
50250 ยั้งเมิน สะเมิง

เชียงใหม่
50250 สะเมิงใต้ สะเมิง

เชียงใหม่
50250 สะเมิงเหนือ สะเมิง

เชียงใหม่
50130 แช่ช้าง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ต้นเปา สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ทรายมูล สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 บวกค้าง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 แม่ปูคา สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ร้องวัวแดง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 สันกลาง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 สันกำแพง สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ห้วยทราย สันกำแพง

เชียงใหม่
50130 ออนใต้ สันกำแพง

เชียงใหม่
50210 ป่าไผ่ สันทราย

เชียงใหม่
50210 เมืองเล็น สันทราย

เชียงใหม่
50290 แม่แฝก สันทราย

เชียงใหม่
50290 แม่แฝกใหม่ สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันทรายน้อย สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันทรายหลวง สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันป่าเปา สันทราย

เชียงใหม่
50210 สันพระเนตร สันทราย

เชียงใหม่
50290 หนองหาร สันทราย

เชียงใหม่
50210 หนองแหย่ง สันทราย

เชียงใหม่
50120 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ทุ่งต้อม สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 บ้านกลาง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 บ้านแม สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 มะขามหลวง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 มะขุนหวาน สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 แม่ก๊า สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 ยุหว่า สันป่าตอง

เชียงใหม่
50120 สันกลาง สันป่าตอง

เชียงใหม่
50140 ขัวมุง สารภี

เชียงใหม่
50140 ชมภู สารภี

เชียงใหม่
50140 ไชยสถาน สารภี

เชียงใหม่
50140 ดอนแก้ว สารภี

เชียงใหม่
50140 ท่ากว้าง สารภี

เชียงใหม่
50140 ท่าวังตาล สารภี

เชียงใหม่
50140 ป่าบง สารภี

เชียงใหม่
50140 ยางเนิ้ง สารภี

เชียงใหม่
50140 สันทราย สารภี

เชียงใหม่
50140 สารภี สารภี

เชียงใหม่
50140 หนองผึ้ง สารภี

เชียงใหม่
50140 หนองแฝก สารภี

เชียงใหม่
50230 ขุนคง หางดง

เชียงใหม่
50230 น้ำแพร่ หางดง

เชียงใหม่
50230 บ้านปง หางดง

เชียงใหม่
50230 บ้านแหวน หางดง

เชียงใหม่
50230 สบแม่ข่า หางดง

เชียงใหม่
50230 สันผักหวาน หางดง

เชียงใหม่
50230 หนองแก๋ว หางดง

เชียงใหม่
50230 หนองควาย หางดง

เชียงใหม่
50340 หนองตอง หางดง

เชียงใหม่
50230 หางดง หางดง

เชียงใหม่
50230 หารแก้ว หางดง

เชียงใหม่
50310 นาเกียน อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 ม่อนจอง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 แม่ตื่น อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 ยางเปียง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 สบโขง อมก๋อย

เชียงใหม่
50310 อมก๋อย อมก๋อย

เชียงใหม่
50240 นาคอเรือ ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ่อสลี ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ่อหลวง ฮอด

เชียงใหม่
50240 บ้านตาล ฮอด

เชียงใหม่
50240 หางดง ฮอด

เชียงใหม่
50240 ฮอด ฮอด

เชียงใหม่