เชียงราย

เชียงราย

 คําขวัญประจําจังหวัดเชียงราย :           เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
57340 ต้า ขุนตาล

เชียงราย
57340 ป่าตาล ขุนตาล

เชียงราย
57340 ยางฮอม ขุนตาล

เชียงราย
57140 ครึ่ง เชียงของ

เชียงราย
57140 บุญเรือง เชียงของ

เชียงราย
57140 ริมโขง เชียงของ

เชียงราย
57140 เวียง เชียงของ

เชียงราย
57140 ศรีดอนชัย เชียงของ

เชียงราย
57140 สถาน เชียงของ

เชียงราย
57140 ห้วยซ้อ เชียงของ

เชียงราย
57150 บ้านแซว เชียงแสน

เชียงราย
57150 ป่าสัก เชียงแสน

เชียงราย
57150 แม่เงิน เชียงแสน

เชียงราย
57150 โยนก เชียงแสน

เชียงราย
57150 เวียง เชียงแสน

เชียงราย
57150 ศรีดอนมูล เชียงแสน

เชียงราย
57110 โชคชัย ดอยหลวง

เชียงราย
57110 ปงน้อย ดอยหลวง

เชียงราย
57110 หนองป่าก่อ ดอยหลวง

เชียงราย
57160 งิ้ว เทิง

เชียงราย
57230 งิ้ว เทิง

เชียงราย
57230 เชียงเคี่ยน เทิง

เชียงราย
57160 ตับเต่า เทิง

เชียงราย
57230 ปล้อง เทิง

เชียงราย
57230 แม่ลอย เทิง

เชียงราย
57160 เวียง เทิง

เชียงราย
57230 ศรีดอนไชย เทิง

เชียงราย
57160 สันทรายงาม เทิง

เชียงราย
57160 หงาว เทิง

เชียงราย
57230 หนองแรด เทิง

เชียงราย
57190 ป่าแงะ ป่าแดด

เชียงราย
57190 ป่าแดด ป่าแดด

เชียงราย
57190 โรงช้าง ป่าแดด

เชียงราย
57190 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด

เชียงราย
57190 สันมะค่า ป่าแดด

เชียงราย
57290 ตาดควัน พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 เม็งราย พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 แม่เปา พญาเม็งราย

เชียงราย
57290 ไม้ยา พญาเม็งราย

เชียงราย
57120 เจริญเมือง พาน

เชียงราย
57120 ดอยงาม พาน

เชียงราย
57120 ทรายขาว พาน

เชียงราย
57280 ทานตะวัน พาน

เชียงราย
57250 ธารทอง พาน

เชียงราย
57120 ป่าหุ่ง พาน

เชียงราย
57120 ม่วงคำ พาน

เชียงราย
57120 เมืองพาน พาน

เชียงราย
57280 แม่เย็น พาน

เชียงราย
57120 แม่อ้อ พาน

เชียงราย
57120 เวียงห้าว พาน

เชียงราย
57120 สันกลาง พาน

เชียงราย
57120 สันติสุข พาน

เชียงราย
57120 สันมะเค็ด พาน

เชียงราย
57120 หัวง้ม พาน

เชียงราย
57000 ดอยลาน เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ดอยฮาง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ท่าสาย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 ท่าสุด เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 นางแล เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 บ้านดู่ เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 แม่ยาว เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 รอบเวียง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57100 ริมกก เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 เวียง เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 สันทราย เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย

เชียงราย
57000 ห้วยสัก เมืองเชียงราย

เชียงราย
57110 จอมสวรรค์ แม่จัน

เชียงราย
57270 จันจว้า แม่จัน

เชียงราย
57270 จันจว้าใต้ แม่จัน

เชียงราย
57110 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน

เชียงราย
57110 ป่าซาง แม่จัน

เชียงราย
57110 ป่าตึง แม่จัน

เชียงราย
57240 แม่คำ แม่จัน

เชียงราย
57110 แม่จัน แม่จัน

เชียงราย
57240 แม่ไร่ แม่จัน

เชียงราย
57110 ศรีค้ำ แม่จัน

เชียงราย
57110 สันทราย แม่จัน

เชียงราย
57240 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57240 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57110 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57110 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย
57250 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว

เชียงราย
57250 ดงมะดะ แม่ลาว

เชียงราย
57250 บัวสลี แม่ลาว

เชียงราย
57250 ป่าก่อดำ แม่ลาว

เชียงราย
57000 โป่งแพร่ แม่ลาว

เชียงราย
57180 เจดีย์หลวง แม่สรวย

เชียงราย
57180 ท่าก๊อ แม่สรวย

เชียงราย
57180 ป่าแดด แม่สรวย

เชียงราย
57180 แม่พริก แม่สรวย

เชียงราย
57180 แม่สรวย แม่สรวย

เชียงราย
57180 วาวี แม่สรวย

เชียงราย
57180 ศรีถ้อย แม่สรวย

เชียงราย
57130 เกาะช้าง แม่สาย

เชียงราย
57220 บ้านด้าย แม่สาย

เชียงราย
57130 โป่งงาม แม่สาย

เชียงราย
57130 โป่งผา แม่สาย

เชียงราย
57130 แม่สาย แม่สาย

เชียงราย
57130 เวียงพางคำ แม่สาย

เชียงราย
57130 ศรีเมืองชุม แม่สาย

เชียงราย
57220 ห้วยไคร้ แม่สาย

เชียงราย
57310 ท่าข้าม เวียงแก่น

เชียงราย
57310 ปอ เวียงแก่น

เชียงราย
57310 ม่วงยาย เวียงแก่น

เชียงราย
57310 หล่ายงาว เวียงแก่น

เชียงราย
57210 ดอนศิลา เวียงชัย

เชียงราย
57210 ผางาม เวียงชัย

เชียงราย
57210 เมืองชุม เวียงชัย

เชียงราย
57210 เวียงชัย เวียงชัย

เชียงราย
57210 เวียงเหนือ เวียงชัย

เชียงราย
57210 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57210 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57210 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย
57170 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 เวียง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57260 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า

เชียงราย
57170 สันสลี เวียงป่าเป้า

เชียงราย