อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุบลราชธานี :           อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
34270 กาบิน กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34270 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี
34170 แก้งเหนือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 ขามป้อม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เขมราฐ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 เจียด เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 นาแวง เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองนกทา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองผือ เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หนองสิม เขมราฐ

อุบลราชธานี
34170 หัวนา เขมราฐ

อุบลราชธานี
34320 กลางใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ก่อเอ้ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 เขื่องใน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ค้อทอง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ชีทวน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 แดงหม้อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ท่าไห เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ธาตุน้อย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 นาคำใหญ่ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 โนนรัง เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านกอก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34320 บ้านไทย เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ยางขี้นก เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 ศรีสุข เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สร้างถ่อ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 สหธาตุ เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หนองเหล่า เขื่องใน

อุบลราชธานี
34150 หัวดอน เขื่องใน

อุบลราชธานี
34220 โขงเจียม โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยไผ่ โขงเจียม

อุบลราชธานี
34220 ห้วยยาง โขงเจียม

อุบลราชธานี
34000 คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ดอนมดแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 ท่าเมือง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34000 เหล่าแดง ดอนมดแดง

อุบลราชธานี
34160 กลาง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 กุดประทาย เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 แก้ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 คำครั่ง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ตบหู เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ทุ่งเทิง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นากะแซง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเจริญ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาส่วง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 บัวงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 ป่าโมง เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 โพนงาม เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 เมืองเดช เดชอุดม

อุบลราชธานี
34160 สมสะอาด เดชอุดม

อุบลราชธานี
34130 กระเดียน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุดยาลวน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 กุศกร ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เกษม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขามเปี้ย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ขุหลุ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คอนสาย ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 คำเจริญ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โคกจาน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เซเป็ด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตระการ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ตากแดด ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ถ้ำแข้ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ท่าหลวง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาพิน ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 นาสะไม ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 โนนกุง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 บ้านแดง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 เป้า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 สะพือ ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 หนองเต่า ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34130 ไหลทุ่ง ตระการพืชผล

อุบลราชธานี
34330 คำหว้า ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 จิกเทิง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 ตาลสุม ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 นาคาย ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 สำโรง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34330 หนองกุง ตาลสุม

อุบลราชธานี
34160 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34160 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี
34280 นาจะหลวย นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โนนสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 บ้านตูม นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 พรสวรรค์ นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34280 โสกแสง นาจะหลวย

อุบลราชธานี
34170 กองโพน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 นาตาล นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พะลาน นาตาล

อุบลราชธานี
34170 พังเคน นาตาล

อุบลราชธานี
34160 นาดี นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเยีย นาเยีย

อุบลราชธานี
34160 นาเรือง นาเยีย

อุบลราชธานี
34260 ขี้เหล็ก น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 โคกสะอาด น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ตาเกา น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 ไพบูลย์ น้ำขุ่น

อุบลราชธานี
34260 เก่าขาม น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โซง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 บุเปือย น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยาง น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 ยางใหญ่ น้ำยืน

อุบลราชธานี
34260 สีวิเชียร น้ำยืน

อุบลราชธานี
34230 คอแลน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 นาโพธิ์ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โนนค้อ บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บัวงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 บ้านแมด บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 โพนงาม บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 หนองสะโน บุณฑริก

อุบลราชธานี
34230 ห้วยข่า บุณฑริก

อุบลราชธานี
34110 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 พิบูล พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ระเว พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34110 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี
34340 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สองคอน โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สารภี โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 สำโรง โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34340 เหล่างาม โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี
34140 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เตย ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 นาเลิง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 โพนแพง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเมือง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 หนองฮาง ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34140 เหล่าบก ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี
34000 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 แจระแม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปทุม เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34000 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
34190 คำขวาง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คำน้ำแซบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 คูเมือง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ท่าลาด วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 ธาตุ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนผึ้ง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โนนโหนน วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 บุ่งหวาย วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 บุ่งไหม วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 เมืองศรีไค วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 วารินชำราบ วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 สระสมิง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 แสนสุข วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34190 หนองกินเพล วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34310 ห้วยขะยุง วารินชำราบ

อุบลราชธานี
34250 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 คำไหล ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาคำ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 นาเลิน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 วาริน ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 สงยาง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34250 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี
34190 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34190 สว่าง สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี
34360 ขามป้อม สำโรง

อุบลราชธานี
34360 ค้อน้อย สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกก่อง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โคกสว่าง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกลาง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 โนนกาเล็น สำโรง

อุบลราชธานี
34360 บอน สำโรง

อุบลราชธานี
34360 สำโรง สำโรง

อุบลราชธานี
34360 หนองไฮ สำโรง

อุบลราชธานี
34350 คันไร่ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ช่องเม็ก สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 โนนก่อ สิรินธร

อุบลราชธานี
34350 ฝางคำ สิรินธร

อุบลราชธานี
34000 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี
34000 หนองบก เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี