อุทัยธานี

อุทัยธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุทัยธานี :           อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
61120 เขาขี้ฝอย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 โคกหม้อ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ตลุกดู่ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทัพทัน ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 ทุ่งนาไทย ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกระทุ่ม ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองกลางดง ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองยายดา ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองสระ ทัพทัน

อุทัยธานี
61120 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน

อุทัยธานี
61140 แก่นมะกรูด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 คอกควาย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 เจ้าวัด บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ทัพหลวง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านบึง บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 บ้านไร่ บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 เมืองการุ้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 วังหิน บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองจอก บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่

อุทัยธานี
61140 ห้วยแห้ง บ้านไร่

อุทัยธานี
61180 หูช้าง บ้านไร่

อุทัยธานี
61000 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองแก เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 หาดทนง เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61000 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี
61160 ทุ่งนางาม ลานสัก

อุทัยธานี
61160 น้ำรอบ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ประดู่ยืน ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ป่าอ้อ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ระบำ ลานสัก

อุทัยธานี
61160 ลานสัก ลานสัก

อุทัยธานี
61150 บ่อยาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61150 หนองหลวง สว่างอารมณ์

อุทัยธานี
61130 ดงขวาง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ดอนกลอย หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ท่าโพ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หนองไผ่ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หมกแถว หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 หลุมเข้า หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61130 ห้วยรอบ หนองขาหย่าง

อุทัยธานี
61110 เขากวางทอง หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 เขาบางแกรก หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งพง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 ทุ่งโพ หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 บ้านเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองฉาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองนางนวล หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองยาง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 หนองสรวง หนองฉาง

อุทัยธานี
61110 อุทัยเก่า หนองฉาง

อุทัยธานี
61170 ทองหลาง ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 สุขฤทัย ห้วยคต

อุทัยธานี
61170 ห้วยคต ห้วยคต

อุทัยธานี