อุดรธานี

อุดรธานี

 คําขวัญประจําจังหวัดอุดรธานี :           น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
41250 กุดจับ กุดจับ

อุดรธานี
41250 ขอนยูง กุดจับ

อุดรธานี
41250 เชียงเพ็ง กุดจับ

อุดรธานี
41250 ตาลเลียน กุดจับ

อุดรธานี
41250 ปะโค กุดจับ

อุดรธานี
41250 เมืองเพีย กุดจับ

อุดรธานี
41250 สร้างก่อ กุดจับ

อุดรธานี
41110 กุมภวาปี กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เชียงแหว กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 แชแล กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ตูมใต้ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ท่าลี่ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ปะโค กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 ผาสุก กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 พันดอน กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 เวียงคำ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 สีออ กุมภวาปี

อุดรธานี
41370 เสอเพลอ กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 หนองหว้า กุมภวาปี

อุดรธานี
41110 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี

อุดรธานี
41130 คอนสาย กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 ค้อใหญ่ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว

อุดรธานี
41130 บ้านจีต กู่แก้ว

อุดรธานี
41290 คำเลาะ ไชยวาน

อุดรธานี
41290 ไชยวาน ไชยวาน

อุดรธานี
41290 โพนสูง ไชยวาน

อุดรธานี
41290 หนองหลัก ไชยวาน

อุดรธานี
41310 ทุ่งฝน ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาชุมแสง ทุ่งฝน

อุดรธานี
41310 นาทม ทุ่งฝน

อุดรธานี
41380 นาแค นายูง

อุดรธานี
41380 นายูง นายูง

อุดรธานี
41380 โนนทอง นายูง

อุดรธานี
41380 บ้านก้อง นายูง

อุดรธานี
41210 นางัว น้ำโสม

อุดรธานี
41210 น้ำโสม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 บ้านหยวก น้ำโสม

อุดรธานี
41210 ศรีสำราญ น้ำโสม

อุดรธานี
41210 สามัคคี น้ำโสม

อุดรธานี
41210 โสมเยี่ยม น้ำโสม

อุดรธานี
41210 หนองแวง น้ำโสม

อุดรธานี
41240 โคกกลาง โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 ทมนางาม โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โนนสะอาด โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 บุ่งแก้ว โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด

อุดรธานี
41240 หนองกุงศรี โนนสะอาด

อุดรธานี
41190 ดงเย็น บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ถ่อนนาลับ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาคำ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 นาไหม บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านจันทร์ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านชัย บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านดุง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านตาด บ้านดุง

อุดรธานี
41190 บ้านม่วง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 โพนสูง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 วังทอง บ้านดุง

อุดรธานี
41190 ศรีสุทโธ บ้านดุง

อุดรธานี
41190 อ้อมกอ บ้านดุง

อุดรธานี
41160 กลางใหญ่ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 ข้าวสาร บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เขือน้ำ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำด้วง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 คำบง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 จำปาโมง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 โนนทอง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านค้อ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 บ้านผือ บ้านผือ

อุดรธานี
41160 เมืองพาน บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองแวง บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หนองหัวคู บ้านผือ

อุดรธานี
41160 หายโศก บ้านผือ

อุดรธานี
41110 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41110 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี
41130 ดอนกลอย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 นาทราย พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41130 บ้านแดง พิบูลรักษ์

อุดรธานี
41150 โคกกลาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 จอมศรี เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เชียงหวาง เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เตาไห เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาบัว เพ็ญ

อุดรธานี
41150 นาพู่ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านธาตุ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 บ้านเหล่า เพ็ญ

อุดรธานี
41150 เพ็ญ เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สร้างแป้น เพ็ญ

อุดรธานี
41150 สุมเส้า เพ็ญ

อุดรธานี
41000 กุดสระ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 เชียงยืน เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นากว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาข่า เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นาดี เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 โนนสูง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านขาว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านตาด เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 สามพร้าว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองบัว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41330 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หนองไฮ เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41000 หมูม่น เมืองอุดรธานี

อุดรธานี
41280 คำโคกสูง วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 บะยาว วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 ผาสุก วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 วังสามหมอ วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ

อุดรธานี
41280 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ

อุดรธานี
41230 จำปี ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ตาดทอง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 นายูง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 ศรีธาตุ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หนองนกเขียน ศรีธาตุ

อุดรธานี
41230 หัวนาคำ ศรีธาตุ

อุดรธานี
41260 เชียงดา สร้างคอม

อุดรธานี
41260 นาสะอาด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านโคก สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านยวด สร้างคอม

อุดรธานี
41260 บ้านหินโงม สร้างคอม

อุดรธานี
41260 สร้างคอม สร้างคอม

อุดรธานี
41220 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 น้ำพ่น หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 โนนหวาย หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองบัวบาน หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หนองวัวซอ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 หนองอ้อ หนองวัวซอ

อุดรธานี
41360 หมากหญ้า หนองวัวซอ

อุดรธานี
41220 อูบมุง หนองวัวซอ

อุดรธานี
41340 ทับกุง หนองแสง

อุดรธานี
41340 นาดี หนองแสง

อุดรธานี
41340 แสงสว่าง หนองแสง

อุดรธานี
41340 หนองแสง หนองแสง

อุดรธานี
41130 ดอนหายโศก หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านเชียง หนองหาน

อุดรธานี
41320 บ้านยา หนองหาน

อุดรธานี
41130 ผักตบ หนองหาน

อุดรธานี
41130 พังงู หนองหาน

อุดรธานี
41130 โพนงาม หนองหาน

อุดรธานี
41130 สร้อยพร้าว หนองหาน

อุดรธานี
41130 สะแบง หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองไผ่ หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองเม็ก หนองหาน

อุดรธานี
41320 หนองสระปลา หนองหาน

อุดรธานี
41130 หนองหาน หนองหาน

อุดรธานี