สุโขทัย

สุโขทัย

 คําขวัญประจําจังหวัดสุโขทัย :           มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
64170 กกแรต กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 กง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรกลาง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรนอก กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ไกรใน กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ดงเดือย กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ท่าฉนวน กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 บ้านกร่าง กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 ป่าแฝก กงไกรลาศ

สุโขทัย
64170 หนองตูม กงไกรลาศ

สุโขทัย
64160 โตนด คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ทุ่งหลวง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 นาเชิงคีรี คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 บ้านป้อม คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 สามพวง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ

สุโขทัย
64160 หนองจิก คีรีมาศ

สุโขทัย
64150 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64230 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64150 ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64150 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64230 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย
64140 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 ลานหอย บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 วังลึก บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64140 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย
64220 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ธานี เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64220 บ้านสวน เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ปากแคว เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ปากพระ เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64000 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64210 วังทองแดง เมืองสุโขทัย

สุโขทัย
64180 คลองมะพลับ ศรีนคร

สุโขทัย
64180 นครเดิฐ ศรีนคร

สุโขทัย
64180 น้ำขุม ศรีนคร

สุโขทัย
64180 ศรีนคร ศรีนคร

สุโขทัย
64180 หนองบัว ศรีนคร

สุโขทัย
64130 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64190 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 แม่สำ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 แม่สิน ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64190 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 สารจิตร ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64130 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
64120 เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 คลองตาล ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 ทับผึ้ง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 นาขุนไกร ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านซ่าน ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านนา ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 บ้านไร่ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังทอง ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังลึก ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วังใหญ่ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 วัดเกาะ ศรีสำโรง

สุโขทัย
64120 สามเรือน ศรีสำโรง

สุโขทัย
64110 คลองกระจง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 คลองยาง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ท่าทอง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 นาทุ่ง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ในเมือง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ปากน้ำ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองบางขลัง สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองบางยม สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 ย่านยาว สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 วังไม้ขอน สวรรคโลก

สุโขทัย
64110 หนองกลับ สวรรคโลก

สุโขทัย