สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

 คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสงคราม :           เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
75120 กระดังงา บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 จอมปลวก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 ดอนมะโนรา บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางกระบือ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางกุ้ง บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางคนที บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางนกแขวก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางพรม บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางยี่รงค์ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บางสะแก บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 บ้านปราโมทย์ บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 ยายแพง บางคนที

สมุทรสงคราม
75120 โรงหีบ บางคนที

สมุทรสงคราม
75000 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75000 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
75110 แควอ้อม อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ท่าคา อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางแค อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางช้าง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 บางนางลี่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ปลายโพงพาง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 แพรกหนามแดง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 ยี่สาร อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 วัดประดู่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 สวนหลวง อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 เหมืองใหม่ อัมพวา

สมุทรสงคราม
75110 อัมพวา อัมพวา

สมุทรสงคราม