สกลนคร

สกลนคร

 คําขวัญประจําจังหวัดสกลนคร :           พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
47180 กุดบาก กุดบาก

สกลนคร
47180 กุดไห กุดบาก

สกลนคร
47180 นาม่อง กุดบาก

สกลนคร
47210 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์

สกลนคร
47230 นาเพียง กุสุมาลย์

สกลนคร
47210 นาโพธิ์ กุสุมาลย์

สกลนคร
47210 โพธิ์ไพศาล กุสุมาลย์

สกลนคร
47230 อุ่มจาน กุสุมาลย์

สกลนคร
47250 คำตากล้า คำตากล้า

สกลนคร
47250 นาแต้ คำตากล้า

สกลนคร
47250 แพด คำตากล้า

สกลนคร
47250 หนองบัวสิม คำตากล้า

สกลนคร
47280 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47280 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร
47290 โคกศิลา เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 ทุ่งแก เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 บ้านเหล่า เจริญศิลป์

สกลนคร
47290 หนองแปน เจริญศิลป์

สกลนคร
47260 จันทร์เพ็ญ เต่างอย

สกลนคร
47260 เต่างอย เต่างอย

สกลนคร
47260 นาตาล เต่างอย

สกลนคร
47260 บึงทวาย เต่างอย

สกลนคร
47270 นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 หนองบัว นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47270 หนองปลิง นิคมน้ำอูน

สกลนคร
47140 ดงหม้อทอง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ดงเหนือ บ้านม่วง

สกลนคร
47140 โนนสะอาด บ้านม่วง

สกลนคร
47140 บ่อแก้ว บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ม่วง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 มาย บ้านม่วง

สกลนคร
47140 หนองกวั่ง บ้านม่วง

สกลนคร
47140 ห้วยหลัว บ้านม่วง

สกลนคร
47130 ช้างมิ่ง พรรณานิคม

สกลนคร
47130 เชิงชุม พรรณานิคม

สกลนคร
47130 นาใน พรรณานิคม

สกลนคร
47220 นาหัวบ่อ พรรณานิคม

สกลนคร
47130 บะฮี พรรณานิคม

สกลนคร
47130 พรรณา พรรณานิคม

สกลนคร
47220 พอกน้อย พรรณานิคม

สกลนคร
47130 ไร่ พรรณานิคม

สกลนคร
47130 วังยาง พรรณานิคม

สกลนคร
47130 สว่าง พรรณานิคม

สกลนคร
47160 ต้นผึ้ง พังโคน

สกลนคร
47160 พังโคน พังโคน

สกลนคร
47160 ม่วงไข่ พังโคน

สกลนคร
47160 แร่ พังโคน

สกลนคร
47160 ไฮหย่อง พังโคน

สกลนคร
47230 เชียงสือ โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 นาแก้ว โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 บ้านแป้น โพนนาแก้ว

สกลนคร
47230 บ้านโพน โพนนาแก้ว

สกลนคร
47180 กกปลาซิว ภูพาน

สกลนคร
47180 โคกภู ภูพาน

สกลนคร
47180 สร้างค้อ ภูพาน

สกลนคร
47180 หลุบเลา ภูพาน

สกลนคร
47220 ขมิ้น เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 โคกก่อง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 งิ้วด่อน เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 เชียงเครือ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ดงชน เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47230 ท่าแร่ เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 โนนหอม เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 พังขว้าง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ม่วงลาย เมืองสกลนคร

สกลนคร
47220 หนองลาด เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ห้วยยาง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47000 ฮางโฮง เมืองสกลนคร

สกลนคร
47120 กุดเรือคำ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ขัวก่าย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 คอนสวรรค์ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 คูสะคาม วานรนิวาส

สกลนคร
47120 เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ธาตุ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 นาคำ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 นาซอ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 วานรนิวาส วานรนิวาส

สกลนคร
47120 ศรีวิชัย วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองแวง วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองแวงใต้ วานรนิวาส

สกลนคร
47120 หนองสนม วานรนิวาส

สกลนคร
47120 อินทร์แปลง วานรนิวาส

สกลนคร
47150 ค้อเขียว วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 คำบ่อ วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 ปลาโหล วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 วาริชภูมิ วาริชภูมิ

สกลนคร
47150 หนองลาด วาริชภูมิ

สกลนคร
47110 ค้อใต้ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 คำสะอาด สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 โคกสี สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ตาลโกน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 ทรายมูล สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 ธาตุทอง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บงใต้ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บงเหนือ สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บ้านต้าย สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 พันนา สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 โพนสูง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47240 แวง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน

สกลนคร
47110 หนองหลวง สว่างแดนดิน

สกลนคร
47190 ท่าศิลา ส่องดาว

สกลนคร
47190 ปทุมวาปี ส่องดาว

สกลนคร
47190 วัฒนา ส่องดาว

สกลนคร
47190 ส่องดาว ส่องดาว

สกลนคร
47170 ท่าก้อน อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 นาฮี อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 บะหว้า อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 โพนงาม อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 โพนแพง อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 วาใหญ่ อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย

สกลนคร
47170 อากาศ อากาศอำนวย

สกลนคร