ลำปาง

ลำปาง

 คําขวัญประจําจังหวัดลำปาง :           ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
52130 เกาะคา เกาะคา

ลำปาง
52130 ท่าผา เกาะคา

ลำปาง
52130 นาแก้ว เกาะคา

ลำปาง
52130 นาแส่ง เกาะคา

ลำปาง
52130 ลำปางหลวง เกาะคา

ลำปาง
52130 วังพร้าว เกาะคา

ลำปาง
52130 ศาลา เกาะคา

ลำปาง
52130 ใหม่พัฒนา เกาะคา

ลำปาง
52130 ไหล่หิน เกาะคา

ลำปาง
52110 นาแก งาว

ลำปาง
52110 บ้านโป่ง งาว

ลำปาง
52110 บ้านร้อง งาว

ลำปาง
52110 บ้านหวด งาว

ลำปาง
52110 บ้านแหง งาว

ลำปาง
52110 บ้านอ้อน งาว

ลำปาง
52110 ปงเตา งาว

ลำปาง
52110 แม่ตีบ งาว

ลำปาง
52110 หลวงใต้ งาว

ลำปาง
52110 หลวงเหนือ งาว

ลำปาง
52120 แจ้ห่ม แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 บ้านสา แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 ปงดอน แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 เมืองมาย แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 แม่สุก แจ้ห่ม

ลำปาง
52120 วิเชตนคร แจ้ห่ม

ลำปาง
52160 เถินบุรี เถิน

ลำปาง
52160 นาโป่ง เถิน

ลำปาง
52160 แม่ถอด เถิน

ลำปาง
52160 แม่ปะ เถิน

ลำปาง
52160 แม่มอก เถิน

ลำปาง
52230 แม่วะ เถิน

ลำปาง
52160 ล้อมแรด เถิน

ลำปาง
52160 เวียงมอก เถิน

ลำปาง
52240 แจ้ซ้อน เมืองปาน

ลำปาง
52240 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน

ลำปาง
52240 บ้านขอ เมืองปาน

ลำปาง
52240 เมืองปาน เมืองปาน

ลำปาง
52240 หัวเมือง เมืองปาน

ลำปาง
52000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 ชมพู เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านค่า เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านเป้า เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บ้านแลง เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 ปงแสนทอง เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 พระบาท เมืองลำปาง

ลำปาง
52220 พระบาท เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 พิชัย เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 เวียงเหนือ เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 สบตุ๋ย เมืองลำปาง

ลำปาง
52100 สวนดอก เมืองลำปาง

ลำปาง
52000 หัวเวียง เมืองลำปาง

ลำปาง
52150 ดอนไฟ แม่ทะ

ลำปาง
52150 นาครัว แม่ทะ

ลำปาง
52150 น้ำโจ้ แม่ทะ

ลำปาง
52150 บ้านกิ่ว แม่ทะ

ลำปาง
52150 บ้านบอม แม่ทะ

ลำปาง
52150 ป่าตัน แม่ทะ

ลำปาง
52150 แม่ทะ แม่ทะ

ลำปาง
52220 แม่ทะ แม่ทะ

ลำปาง
52150 วังเงิน แม่ทะ

ลำปาง
52150 สันดอนแก้ว แม่ทะ

ลำปาง
52150 หัวเสือ แม่ทะ

ลำปาง
52180 ผาปัง แม่พริก

ลำปาง
52180 พระบาทวังตวง แม่พริก

ลำปาง
52230 พระบาทวังตวง แม่พริก

ลำปาง
52180 แม่ปุ แม่พริก

ลำปาง
52180 แม่พริก แม่พริก

ลำปาง
52220 จางเหนือ แม่เมาะ

ลำปาง
52220 นาสัก แม่เมาะ

ลำปาง
52000 บ้านดง แม่เมาะ

ลำปาง
52220 บ้านดง แม่เมาะ

ลำปาง
52220 แม่เมาะ แม่เมาะ

ลำปาง
52220 สบป้าด แม่เมาะ

ลำปาง
52140 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ

ลำปาง
52140 ร่องเคาะ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังแก้ว วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังซ้าย วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังใต้ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังทรายคำ วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังทอง วังเหนือ

ลำปาง
52140 วังเหนือ วังเหนือ

ลำปาง
52170 นายาง สบปราบ

ลำปาง
52170 แม่กัวะ สบปราบ

ลำปาง
52170 สบปราบ สบปราบ

ลำปาง
52170 สมัย สบปราบ

ลำปาง
52210 ทุ่งงาม เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมกลาง เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมขวา เสริมงาม

ลำปาง
52210 เสริมซ้าย เสริมงาม

ลำปาง
52190 ปงยางคก ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 เมืองยาว ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 แม่สัน ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 วอแก้ว ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 เวียงตาล ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 หนองหล่ม ห้างฉัตร

ลำปาง
52190 ห้างฉัตร ห้างฉัตร

ลำปาง