ลพบุรี

ลพบุรี

 คําขวัญประจําจังหวัดลพบุรี :           วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
15250 โคกเจริญ โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 โคกแสมสาร โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 ยางราก โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 วังทอง โคกเจริญ

ลพบุรี
15250 หนองมะค่า โคกเจริญ

ลพบุรี
15120 เกาะแก้ว โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 คลองเกตุ โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 โคกสำโรง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ดงมะรุม โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ถลุงเหล็ก โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 เพนียด โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังขอนขว้าง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังจั่น โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 วังเพลิง โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 สะแกราบ โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 หนองแขม โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 หลุมข้าว โคกสำโรง

ลพบุรี
15120 ห้วยโป่ง โคกสำโรง

ลพบุรี
15130 เกาะรัง ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 เขาแหลม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 ชัยบาดาล ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ซับตะเคียน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ท่าดินดำ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ท่ามะนาว ชัยบาดาล

ลพบุรี
15190 นาโสม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 บัวชุม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 ม่วงค่อม ชัยบาดาล

ลพบุรี
15230 มะกอกหวาน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล

ลพบุรี
15130 ห้วยหิน ชัยบาดาล

ลพบุรี
15180 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 โคกสลุด ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางคู้ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางงา ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บางลี่ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 บ้านเบิก ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 มุจลินท์ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15150 หัวสำโรง ท่าวุ้ง

ลพบุรี
15230 แก่งผักกูด ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ซับจำปา ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ทะเลวังวัด ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 ท่าหลวง ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 หนองผักแว่น ท่าหลวง

ลพบุรี
15230 หัวลำ ท่าหลวง

ลพบุรี
15110 ชอนม่วง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 เชียงงา บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ดงพลับ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ดอนดึง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บางกระพี้ บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บางขาม บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บางพึ่ง บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บางพึ่ง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านกล้วย บ้านหมี่

ลพบุรี
15180 บ้านชี บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านทราย บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 บ้านหมี่ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 พุคา บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 โพนทอง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 มหาสอน บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 สนามแจง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองกระเบียน บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองเต่า บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองทรายขาว บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หนองเมือง บ้านหมี่

ลพบุรี
15110 หินปัก บ้านหมี่

ลพบุรี
15140 โคกสลุง พัฒนานิคม

ลพบุรี
15220 ช่องสาริกา พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 ชอนน้อย พัฒนานิคม

ลพบุรี
15220 ดีลัง พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 น้ำสุด พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 พัฒนานิคม พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 มะนาวหวาน พัฒนานิคม

ลพบุรี
15140 หนองบัว พัฒนานิคม

ลพบุรี
18220 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม

ลพบุรี
15000 กกโก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
13240 โก่งธนู เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 เขาพระงาม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 เขาสามยอด เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 โคกกระเทียม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15210 โคกตูม เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 งิ้วราย เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ตะลุง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท่าศาลา เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ท่าหิน เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15160 บางขันหมาก เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 บ้านข่อย เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 ป่าตาล เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15000 สี่คลอง เมืองลพบุรี

ลพบุรี
15190 กุดตาเพชร ลำสนธิ

ลพบุรี
15130 เขาน้อย ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 เขารวก ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 ลำสนธิ ลำสนธิ

ลพบุรี
15190 หนองรี ลำสนธิ

ลพบุรี
15240 ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 นิยมชัย สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 มหาโพธิ สระโบสถ์

ลพบุรี
15250 มหาโพธิ สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 สระโบสถ์ สระโบสถ์

ลพบุรี
15240 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์

ลพบุรี
15170 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ชอนสารเดช หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ดงดินแดง หนองม่วง

ลพบุรี
15170 บ่อทอง หนองม่วง

ลพบุรี
15170 ยางโทน หนองม่วง

ลพบุรี
15170 หนองม่วง หนองม่วง

ลพบุรี