พังงา

พังงา

 คําขวัญประจําจังหวัดพังงา :           แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
82170 กะปง กะปง

พังงา
82170 ท่านา กะปง

พังงา
82170 รมณีย์ กะปง

พังงา
82170 เหมาะ กะปง

พังงา
82170 เหล กะปง

พังงา
82160 เกาะยาวน้อย เกาะยาว

พังงา
82160 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว

พังงา
83000 พรุใน เกาะยาว

พังงา
82150 เกาะพระทอง คุระบุรี

พังงา
82150 คุระ คุระบุรี

พังงา
82150 บางวัน คุระบุรี

พังงา
82150 แม่นางขาว คุระบุรี

พังงา
82130 กระโสม ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 กะไหล ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82140 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82130 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82140 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง

พังงา
82190 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า

พังงา
82190 คึกคัก ตะกั่วป่า

พังงา
82110 โคกเคียน ตะกั่วป่า

พังงา
82110 ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า

พังงา
82110 ตำตัว ตะกั่วป่า

พังงา
82110 บางไทร ตะกั่วป่า

พังงา
82110 บางนายสี ตะกั่วป่า

พังงา
82180 โคกเจริญ ทับปุด

พังงา
82180 ถ้ำทองหลาง ทับปุด

พังงา
82180 ทับปุด ทับปุด

พังงา
82180 บ่อแสน ทับปุด

พังงา
82180 บางเหรียง ทับปุด

พังงา
82180 มะรุ่ย ทับปุด

พังงา
82120 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง

พังงา
82120 นาเตย ท้ายเหมือง

พังงา
82120 บางทอง ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ลำแก่น ท้ายเหมือง

พังงา
82210 ลำแก่น ท้ายเหมือง

พังงา
82120 ลำภี ท้ายเหมือง

พังงา
82000 เกาะปันหยี เมืองพังงา

พังงา
82000 ตากแดด เมืองพังงา

พังงา
82000 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา

พังงา
82000 ท้ายช้าง เมืองพังงา

พังงา
82000 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา

พังงา
82000 นบปริง เมืองพังงา

พังงา
82000 บางเตย เมืองพังงา

พังงา
82000 ป่ากอ เมืองพังงา

พังงา
82000 สองแพรก เมืองพังงา

พังงา