น่าน

น่าน

 คําขวัญประจําจังหวัดน่าน :           แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
55220 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ

น่าน
55130 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ

น่าน
55160 เชียงกลาง เชียงกลาง

น่าน
55160 เชียงคาน เชียงกลาง

น่าน
55160 เปือ เชียงกลาง

น่าน
55160 พญาแก้ว เชียงกลาง

น่าน
55160 พระธาตุ เชียงกลาง

น่าน
55160 พระพุทธบาท เชียงกลาง

น่าน
55140 จอมพระ ท่าวังผา

น่าน
55140 ตาลชุม ท่าวังผา

น่าน
55140 ท่าวังผา ท่าวังผา

น่าน
55140 ป่าคา ท่าวังผา

น่าน
55140 ผาตอ ท่าวังผา

น่าน
55140 ผาทอง ท่าวังผา

น่าน
55140 ยม ท่าวังผา

น่าน
55140 ริม ท่าวังผา

น่าน
55140 ศรีภูมิ ท่าวังผา

น่าน
55140 แสนทอง ท่าวังผา

น่าน
55130 งอบ ทุ่งช้าง

น่าน
55130 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง

น่าน
55130 ปอน ทุ่งช้าง

น่าน
55130 และ ทุ่งช้าง

น่าน
55150 เชียงของ นาน้อย

น่าน
55150 นาน้อย นาน้อย

น่าน
55150 น้ำตก นาน้อย

น่าน
55150 บ้วใหญ่ นาน้อย

น่าน
55150 ศรีษะเกษ นาน้อย

น่าน
55150 สถาน นาน้อย

น่าน
55150 สันทะ นาน้อย

น่าน
55180 นาทะนุง นาหมื่น

น่าน
55180 บ่อแก้ว นาหมื่น

น่าน
55180 ปิงหลวง นาหมื่น

น่าน
55180 เมืองลี นาหมื่น

น่าน
55220 ดงพญา บ่อเกลือ

น่าน
55220 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ

น่าน
55220 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ

น่าน
55220 ภูฟ้า บ่อเกลือ

น่าน
55190 บ้านพี้ บ้านหลวง

น่าน
55190 บ้านฟ้า บ้านหลวง

น่าน
55190 ป่าคาหลวง บ้านหลวง

น่าน
55190 สวด บ้านหลวง

น่าน
55120 แงง ปัว

น่าน
55120 เจดีย์ชัย ปัว

น่าน
55120 ไชยวัฒนา ปัว

น่าน
55120 ปัว ปัว

น่าน
55120 ป่ากลาง ปัว

น่าน
55120 ภูคา ปัว

น่าน
55120 วรนคร ปัว

น่าน
55120 ศิลาเพชร ปัว

น่าน
55120 ศิลาแลง ปัว

น่าน
55120 สกาด ปัว

น่าน
55120 สถาน ปัว

น่าน
55120 อวน ปัว

น่าน
55000 ท่าน้าว ภูเพียง

น่าน
55000 นาปัง ภูเพียง

น่าน
55000 น้ำเกี๋ยน ภูเพียง

น่าน
55000 น้ำแก่น ภูเพียง

น่าน
55000 ฝายแก้ว ภูเพียง

น่าน
55000 ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

น่าน
55000 เมืองจัง ภูเพียง

น่าน
55000 กองควาย เมืองน่าน

น่าน
55000 ไชยสถาน เมืองน่าน

น่าน
55000 ดู่ใต้ เมืองน่าน

น่าน
55000 ถืมตอง เมืองน่าน

น่าน
55000 นาซาว เมืองน่าน

น่าน
55000 ในเวียง เมืองน่าน

น่าน
55000 บ่อ เมืองน่าน

น่าน
55000 ผาสิงห์ เมืองน่าน

น่าน
55000 เรือง เมืองน่าน

น่าน
55000 สวก เมืองน่าน

น่าน
55000 สะเนียน เมืองน่าน

น่าน
55170 น้ำปาย แม่จริม

น่าน
55170 น้ำพาง แม่จริม

น่าน
55170 แม่จริม แม่จริม

น่าน
55170 หนองแดง แม่จริม

น่าน
55170 หมอเมือง แม่จริม

น่าน
55110 กลางเวียง เวียงสา

น่าน
55110 ขึ่ง เวียงสา

น่าน
55110 จอมจันทร์ เวียงสา

น่าน
55110 ตาลชุม เวียงสา

น่าน
55110 ทุ่งศรีทอง เวียงสา

น่าน
55110 นาเหลือง เวียงสา

น่าน
55110 น้ำปั้ว เวียงสา

น่าน
55110 น้ำมวบ เวียงสา

น่าน
55110 ปงสนุก เวียงสา

น่าน
55110 แม่ขะนิง เวียงสา

น่าน
55110 แม่สา เวียงสา

น่าน
55110 แม่สาคร เวียงสา

น่าน
55110 ยาบหัวนา เวียงสา

น่าน
55110 ส้าน เวียงสา

น่าน
55110 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา

น่าน
55110 ไหล่น่าน เวียงสา

น่าน
55110 อ่ายนาไลย เวียงสา

น่าน
55160 ชนแดน สองแคว

น่าน
55160 นาไร่หลวง สองแคว

น่าน
55160 ยอด สองแคว

น่าน
55210 ดู่พงษ์ สันติสุข

น่าน
55210 ป่าแลวหลวง สันติสุข

น่าน
55210 พงษ์ สันติสุข

น่าน