นราธิวาส

นราธิวาส

 คําขวัญประจําจังหวัดนราธิวาส :           ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
96220 จะแนะ จะแนะ

นราธิวาส
96220 ช้างเผือก จะแนะ

นราธิวาส
96220 ดุซงญอ จะแนะ

นราธิวาส
96220 ผดุงมาตร จะแนะ

นราธิวาส
96130 จวบ เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96130 บูกิต เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96130 มะรือโบออก เจาะไอร้อง

นราธิวาส
96110 เกาะสะท้อน ตากใบ

นราธิวาส
96110 โฆษิต ตากใบ

นราธิวาส
96110 เจ๊ะเห ตากใบ

นราธิวาส
96110 นานาค ตากใบ

นราธิวาส
96110 บางขุนทอง ตากใบ

นราธิวาส
96110 พร่อน ตากใบ

นราธิวาส
96110 ไพรวัน ตากใบ

นราธิวาส
96110 ศาลาใหม่ ตากใบ

นราธิวาส
96170 กาเยาะมาตี บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเจาะ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเระใต้ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 บาเระเหนือ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ

นราธิวาส
96170 ลุโบะสาวอ บาเจาะ

นราธิวาส
96000 กะลุวอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 โคกเคียน เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 บางนาค เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 บางปอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96000 ลำภู เมืองนราธิวาส

นราธิวาส
96180 จอเบาะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ตะปอเยาะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ยี่งอ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ละหาร ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ลุโบะบายะ ยี่งอ

นราธิวาส
96180 ลุโบะบือซา ยี่งอ

นราธิวาส
96130 กาลิซา ระแงะ

นราธิวาส
96130 เฉลิม ระแงะ

นราธิวาส
96130 ตันหยงมัส ระแงะ

นราธิวาส
96130 ตันหยงลิมอ ระแงะ

นราธิวาส
96220 บองอ ระแงะ

นราธิวาส
96130 บาโงสะโต ระแงะ

นราธิวาส
96130 มะรือโบตก ระแงะ

นราธิวาส
96150 โคกสะตอ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 บาตง รือเสาะ

นราธิวาส
96150 รือเสาะ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 รือเสาะออก รือเสาะ

นราธิวาส
96150 เรียง รือเสาะ

นราธิวาส
96150 ลาโละ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สามัคคี รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สาวอ รือเสาะ

นราธิวาส
96150 สุวารี รือเสาะ

นราธิวาส
96160 กายูคละ แว้ง

นราธิวาส
96160 ฆอเลาะ แว้ง

นราธิวาส
96160 แม่ดง แว้ง

นราธิวาส
96160 โละจูด แว้ง

นราธิวาส
96160 แว้ง แว้ง

นราธิวาส
96160 เอราวัณ แว้ง

นราธิวาส
96210 กาหลง ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 เชิงคีรี ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ซากอ ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ตะมะยูง ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ศรีบรรพต ศรีสาคร

นราธิวาส
96210 ศรีสาคร ศรีสาคร

นราธิวาส
96190 เกียร์ สุคิริน

นราธิวาส
96190 ภูเขาทอง สุคิริน

นราธิวาส
96190 มาโมง สุคิริน

นราธิวาส
96190 ร่มไทร สุคิริน

นราธิวาส
96190 สุคิริน สุคิริน

นราธิวาส
96120 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 ปูโยะ สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 มูโนะ สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96120 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก

นราธิวาส
96140 กาวะ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 ปะลุรู สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 ริโก๋ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 สากอ สุไหงปาดี

นราธิวาส
96140 สุไหงปาดี สุไหงปาดี

นราธิวาส