ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

 คําขวัญประจําจังหวัดชัยภูมิ :           ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี 

รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด
36120 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36120 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ
36150 เก่าย่าดี แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 โคกกุง แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 บ้านแก้ง แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองขาม แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองไผ่ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หนองสังข์ แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36150 หลุบคา แก้งคร้อ

ชัยภูมิ
36140 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 โนนสะอาด คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 บ้านโสก คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ยางหวาย คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ศรีสำราญ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 หนองขาม คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36140 ห้วยไร่ คอนสวรรค์

ชัยภูมิ
36180 คอนสาร คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ดงกลาง คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ดงบัง คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งนาเลา คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งพระ คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ทุ่งลุยลาย คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 โนนคูณ คอนสาร

ชัยภูมิ
36180 ห้วยยาง คอนสาร

ชัยภูมิ
36130 กุดน้ำใส จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 บ้านกอก จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 บ้านขาม จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ละหาน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ส้มป่อย จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองโดน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36220 หนองบัวโคก จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองบัวบาน จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส

ชัยภูมิ
36130 ซับใหญ่ ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36130 ตะโกทอง ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36130 ท่ากูบ ซับใหญ่

ชัยภูมิ
36230 นายางกลัก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 บ้านไร่ เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 โป่งนก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 วะตะแบก เทพสถิต

ชัยภูมิ
36230 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต

ชัยภูมิ
36130 กะฮาด เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 ตาเนิน เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 รังงาม เนินสง่า

ชัยภูมิ
36130 หนองฉิม เนินสง่า

ชัยภูมิ
36170 ชีบน บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 โนนแดง บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 บ้านเขว้า บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ภูแลนคา บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36170 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า

ชัยภูมิ
36190 บ้านเต่า บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 บ้านแท่น บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 สระพัง บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 สามสวน บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36190 หนองคู บ้านแท่น

ชัยภูมิ
36160 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36220 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36160 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36220 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ
36260 เจาทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 บ้านเจียง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 วังทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36260 แหลมทอง ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ
36110 กวางโจน ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 กุดยม ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 โคกสะอาด ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 ธาตุทอง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านแก้ง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านดอน ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 บ้านเพชร ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 ผักปัง ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 หนองคอนไทย ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 หนองตูม ภูเขียว

ชัยภูมิ
36110 โอโล ภูเขียว

ชัยภูมิ
36000 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 โคกสูง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ชีลอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 นาฝาย เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 นาเสียว เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ในเมือง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 โพนทอง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 รอบเมือง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36240 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36000 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ
36210 กุดชุมแสง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 คูเมือง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 นางแดด หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 วังชมภู หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 หนองบัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36210 หนองแวง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ
36250 โคกสะอาด หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ
36250 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ